LSLS10039U  Ledelse og organisation

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Human Resource Management

Uddannelse
Skov- Landskabsingeniør
Have- Parkingeniør
Kursusindhold


Organisationsteori:
- Hvad er organisation og organisationsteori (analyseniveauer, systemmodeller, empiriske og normative formål)
- Formel struktur (formel og uformel struktur, bureaukratisk struktur, organisationsformer, centralisering og decentralisering, projektorganisationen, organisationsudformning)
- Organisationsform og omverden (åbne systemer, empiriske undersøgelser, omverdenstyper og organisationstyper, netværk)
- Grupper og uformel struktur (hvad er en gruppe, forskellige typer af grupper, gruppens sociale system gruppens sociale struktur, selvstyrende arbejdsgrupper, effektive grupper og teams)
- Organisationskultur (begrebet organisationskultur, organisationskulturens funktioner, ændring af kulturen metoder til kortlægning af kulturen)
- Anvendelse af organisationskultur (kulturpåvirkende faktorer, omgivelserne, virksomhedstyper, virksomhedens egenart, medarbejdernes egenart, kultur og ledelse, kultur og lederstil)
- Beslutningsprocesser (beslutning som proces, rationel adfærd som idealtype, organiseret anarki og politiske processer, psykologiske mekanismer)
- Strategi og strategiskeprocesser (strategi og forandringer, fra langtidsplanlægning til strategisk ledelse strategiarbejdets organisering, formelle og uformelle systemer, analysefasen, anvendelsen af mål mål og kontrol)
- Forandring, omstilling og fornyelse

 Personaleforhold:
- arbejdsmarkedsforhold

Ledelse:
- Magt
- Konflikter
- Ledelsesmodeller
- Ledelses i praksis
- Risiko og risikoadfærd
- Lean ledelse
- Offentlig ledelse

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende
1)opnår indsigt i og forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation, således at den studerende i sit efterfølgende virke kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge både i den daglige drift, og når der skal arbejdes med udvikling af organisationer og arbejdsprocesser
2)opnår indsigt i og forståelse for ledelsesformer, forandringsredskaber og personaleforhold og deres betydning for vedkommendes virke som leder/specialist (rådgiver)


Formålene indebærer, at den studerende kan

Viden:
- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne problemstillinger
- demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Færdigheder:

- analysere problemstillinger inden for fagets områder
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger
- sammenligne effekten af anvendelsen af forskellige teorier på de givne problemstillinger
- forklare den/de teorier, der anvendes på de givne problemstillinger
- diagnosticere problemstillinger inden for fagets områder
- vurdere forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg
- formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til overordnede, fagfæller, andre kolleger, underordnede, myndigheder, samarbejdspartnere og brugere
- kommunikere om mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder med såvel overordnede, kolleger/fagfæller, underordnede og myndigheder, som med samarbejdspartnere og brugere uanset deres faglige forudsætninger

Kompetencer:

- generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder og anvende (overføre) de indvundne erfaringer på andre/nye (og evt. ukendte) problemstillinger
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- tage selvstændigt ansvar for løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- indgå i arbejdsgrupper/​(projekter) om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- reflektere over de etiske rammer for anvendelsen af fagets teori/teorier

Litteratur er overvejende engelsksproget
Litteraturliste uploades på Absalon

Sprogundskaber til at kunne læse og forstå engelsk litteratur.
Holdundervisning. Cases. Seminar/workshop-form. Gruppearbejde, øvelser, Selvstudie. Projektarbejde, eksterne foredragsholdere
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve
Der afleveres en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige gruppeeksamen. Både den mundtlige eksamensfremlæggelse og synopsis indgår i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering af synopsis.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forelæsninger
 • 100
 • Forberedelse
 • 190
 • Teoretiske øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 28
 • I alt
 • 412