LSLS10039U Ledelse og organisation

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Human Resource Management

Uddannelse
Skov- Landskabsingeniør
Have- Parkingeniør
Kursusindhold


Organisationsteori:
- Hvad er organisation og organisationsteori (analyseniveauer, systemmodeller, empiriske og normative formål)
- Formel struktur (formel og uformel struktur, bureaukratisk struktur, organisationsformer, centralisering og decentralisering, projektorganisationen, organisationsudformning)
- Organisationsform og omverden (åbne systemer, empiriske undersøgelser, omverdenstyper og organisationstyper, netværk)
- Grupper og uformel struktur (hvad er en gruppe, forskellige typer af grupper, gruppens sociale system gruppens sociale struktur, selvstyrende arbejdsgrupper, effektive grupper og teams)
- Organisationskultur (begrebet organisationskultur, organisationskulturens funktioner, ændring af kulturen metoder til kortlægning af kulturen)
- Anvendelse af organisationskultur (kulturpåvirkende faktorer, omgivelserne, virksomhedstyper, virksomhedens egenart, medarbejdernes egenart, kultur og ledelse, kultur og lederstil)
- Beslutningsprocesser (beslutning som proces, rationel adfærd som idealtype, organiseret anarki og politiske processer, psykologiske mekanismer)
- Strategi og strategiskeprocesser (strategi og forandringer, fra langtidsplanlægning til strategisk ledelse strategiarbejdets organisering, formelle og uformelle systemer, analysefasen, anvendelsen af mål mål og kontrol)
- Forandring, omstilling og fornyelse

 Personaleforhold:
- arbejdsmarkedsforhold

Ledelse:
- Magt
- Konflikter
- Ledelsesmodeller
- Ledelses i praksis
- Risiko og risikoadfærd
- Lean ledelse
- Offentlig ledelse

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende
1)opnår indsigt i og forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation, således at den studerende i sit efterfølgende virke kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge både i den daglige drift, og når der skal arbejdes med udvikling af organisationer og arbejdsprocesser
2)opnår indsigt i og forståelse for ledelsesformer, forandringsredskaber og personaleforhold og deres betydning for vedkommendes virke som leder/specialist (rådgiver)


Formålene indebærer, at den studerende kan

Viden:
- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne problemstillinger
- demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Færdigheder:

- analysere problemstillinger inden for fagets områder
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger
- sammenligne effekten af anvendelsen af forskellige teorier på de givne problemstillinger
- forklare den/de teorier, der anvendes på de givne problemstillinger
- diagnosticere problemstillinger inden for fagets områder
- vurdere forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg
- formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til overordnede, fagfæller, andre kolleger, underordnede, myndigheder, samarbejdspartnere og brugere
- kommunikere om mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder med såvel overordnede, kolleger/fagfæller, underordnede og myndigheder, som med samarbejdspartnere og brugere uanset deres faglige forudsætninger

Kompetencer:

- generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder og anvende (overføre) de indvundne erfaringer på andre/nye (og evt. ukendte) problemstillinger
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- tage selvstændigt ansvar for løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- indgå i arbejdsgrupper/​(projekter) om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- reflektere over de etiske rammer for anvendelsen af fagets teori/teorier

Litteratur er overvejende engelsksproget
Litteraturliste uploades på Absalon

Sprogundskaber til at kunne læse og forstå engelsk litteratur.
Holdundervisning. Cases. Seminar/workshop-form. Gruppearbejde, øvelser, Selvstudie. Projektarbejde, eksterne foredragsholdere
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 190
 • Forelæsninger
 • 100
 • Projektarbejde
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 90
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve
Der afleveres en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige gruppeeksamen. Både den mundtlige eksamensfremlæggelse og synopsis indgår i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering af synopsis.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen