LSLS10038U Økologi

Årgang 2015/2016
Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende kendskab til:
Økosystemer (begreber og processer)
Jordbundslære
Planteanatomi og -fysiologi
Plantekendskab og plantemorfologi
Planteøkologi
Vegetationsøkologi: Naturtyper og plantesamfund
Insekter og svampe: Som skadevoldere og nytteorganismer i økosystemer
Menneskets direkte og indirekte virkninger på naturen (luftforurening med kvælstof, forurening af ferske områder med kvælstof og fosfor)
Klima og CO2

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende med udgangspunkt i skove, søer, vandløb og terrestriske naturtyper i det åbne land kan analysere et økosystem med henblik på en bæredygtig forvaltning.

Terrestriske naturtyper i det åbne land: Moser (kær og højmoser), ferske enge, strandenge, græsland (græs-urte-vegetation, herunder overdrev), heder, klitter (kystkltter og indlandsklitter), småbiotoper i agerlandet.

Formålet indebærer, at den studerende på et givet naturareal kan

Viden:
• beskrive elementerne og forklare væsentlige processer i økosystemet igennem iagttagelse og under anvendelse af de økologiske begreber
• beskrive og forklare relevante menneskelige påvirkninger af naturtyperne

Færdigheder:
• artsbestemme urter, buske og vedplanter med henblik på at beskrive og identificere naturtyper, herunder plantesamfund og coenokliner
• forklare planternes vækstfaktorer med vægt på lys, vand, varme, næring og vind
• forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksestedet
• udvælge og forklare forskelle i plantemorfologiske og – anatomiske tilpasninger til biotoper med vægt på rod, stængel, blade, blomst, frugt
• udvælge et antal insektarter , der er karakteristiske for naturtypen, bestemme arterne til minimum orden/familie og beskrive deres biologi og betydning for økosystemet
• identificere et antal skadeinsekter og skadesvampe samt beskrive deres levevis, skadebillede, betydning i økosystemet og mulige modforanstaltninger
• udtage nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer
• forklare stofkredsløbene for kvælstof og fosfor samt påpege eventuelle ubalancer og angive mulige årsager til ubalancerne med henblik på at forstå de økologiske konsekvenser for økosystemet
• forklare de økologiske faktorer, der betinger dyr og planters overlevelses- og spredningsmuligheder i det åbne land
• give en plausibel forklaring på den givne lokalitets opståen og udvikling med vægt på sen- og postglaciale processer/ istidslandskabet og endogene processer

Kompetencer:
• analysere naturarealet med henblik på vegetationsudviklingen
• forklare de processer, der påvirker vegetationsudvikling med henblik på at kunne fastholde bestemte vegetationstyper og plantesamfund
• identificere de edafiske, klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til hinanden og vise sammenhængende lokalitetsforståelse
• analysere og vurdere økologiske konsekvenser af konkrete indgreb og tiltag

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 214
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 20
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
To uger inden eksamen udleveres et projektområde. I grupper analyseres området med henblik at:
• analysere vegetationsudviklingen
• analysere jordbundsforholdene og sætte dem ind i en økologisk sammenhæng
• forklare de processer, der påvirker vegetationsudvikling med henblik på at kunne fastholde bestemte vegetationstyper og plantesamfund (plagioklimaks)
• identificere de edafiske, klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til hinanden og vise sammenhængende lokalitetsforståelse
• analysere og vurdere økologiske konsekvenser af konkrete indgreb og tiltag

De forskellige analyser præsenteres på en planche, som danner baggrund for en mundtligt præsentation og eksamination.
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af 3 obligatoriske opgaver: Herbarium, jordbund og insekter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.