LSLS10035U Profession og praksis

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Aspects of Forest and Landscape Engineering

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsen, skov- og landskabsingeniør professionen og et praktisk kendskab til skovarbejde og landskabspleje med henblik på, at den studerende efterfølgende kan indgå i en dialog med eksempelvis skov- og naturteknikere. Endvidere giver kurset de studerende et indledende træartskendskab samt en introduktion til landskabsdannelse og skov- og landskabshistorie med henblik at den studerende efterfølgende kan opnå et mere dybdegående kendskab til fagfelterne. Indholdet i kurset omfatter en introduktion til følgende seks delområder:

1. Uddannelsen og uddannelsesstedet:

 • Studiegrupper
 • IT og Absalon
 • Biblioteket på Frederiksberg
 • Lokalområdet


2. Professionskendskab:

 • Skov- og landskabsingeniørens hverdag og jobmuligheder
 • Erhvervsområdekendskab - virksomhedstyper inden for det grønne område 


3. Maskiner samt manuelle/motormanuelle discipliner:

 • Motorsaven: opbygning, vedligeholdelse og brug
 • Fældningsteori og arbejdsmiljø
 • Introduktion til maskiner i skovbrug og naturpleje


4. Landskabet/det åbne land:

 • Istidslandskabet og landskabsdannelse i Danmark
 • Landskabsforståelse og -elementer samt landskabstyper
 • Vand - anvendelse og økologi
 • Kort - aktuelle og historiske - i undervisningen og som kilde 

5. Vedplanter i sommer- og vintertilstand:

 • Botanisk morfologi
 • Artsbestemmelse (hjemmehørende træer og buske samt eksoter i skovbruget)


6. Skov- og landskabshistorie:

 • Kulturlandskabets historie og dannelse, herunder øvelser i kortanalyse
 • Vegetations- og faunaindvandring/-udryddelse
 • Identifikation af fortidsminder og kulturhistoriske spor, herunder driftshensyn og pleje
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at introducere den studerende til uddannelsen, studielivet og professionsområdet generelt. Herudover skal den studerende lære at indentificere arealer og landskabers geologiske og kulturhistoriske udgangspunkt som grundlag for arealernes anvendelse og plejebehov.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at:

Viden:

 • have opnået indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde samt professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet
 • have opnået indsigt i professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
 • have opnået kendskab til en række grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender således at den studerende kan diskutere generelle faglige problemstillinger
 • beskrive de glaciale og ydre geologiske processer der har ført til dannelse af det danske landskab
 • nævne vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder der har præget vores kulturlandskab i nyere tid.


Færdigheder:

 

 

 • kunne anvende motorsav og relateret håndværktøj til lette fældningsopgaver
 • kende de mest almindelige maskiner i skovbruget
 • kunne bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter fra skoven og det åbne land i sommer- og vintertilstand
 • kunne identificere og beskrive almindelige landskabsformer på kortmateriale og i felten, samt reflektere over glacialteorien i forhold til observationer gjort i felten eller på kort
 • identificere spor efter vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder både i felten og på kortmateriale med henblik på fremtidige driftshensyn/​plejehensyn.

 

 

Kompetencer:

 • kan samarbejde om at løse praktiske og skriftlige opgaver i en studiegruppe
 • kan udfærdige skriftlige produkter der lever op til de formelle og skriftlige krav på universitetsniveau
 • kan nøgle (bestemme) ukendte vedplanter ved hjælp af en flora
 • kan bedømme sikkerhedsrisiciene ved (fældnings)arbejde med motorsav
 • kan indgå i en dialog med andre faggrupper, herunder skov- og naturteknikere
Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, kortøvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, projektarbejde og selvstudium
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Projektarbejde
 • 38
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 404
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve med opsyn.
Skriftlig prøve
Praktisk prøve med artsbestemmelse af plantemateriale samt skriftlig besvarelse af spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af obligatoriske opgaver samt tilstedeværelse i undervisningen jf. lektionsplan
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Flora, Lup og kniv

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.