LNAB10060U Beplantningsdesign

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Planting Design

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset fokuserer på anvendelse af planter som arkitektonisk materiale, design af planteplaner (kultur-/naturpræg), farvesammensætninger og driftsmæssige forhold samt relevant supplerende litteratur. Hovedvægten lægges på arter og sorter, der anses for almindelige inden for landskabsarkitekturen. Der lægges vægt på at den studerende bliver fortrolig med disse planters naturlige habitat og deraf afledte anvendelsesmuligheder. Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for planteanvendelse.

Målbeskrivelser

Kursets primære formål er at give de studerende forudsætninger for at sammensætte æstetisk, økologisk og driftsmæssigt velfungerende beplantninger.
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Redegøre for æstetik og vækstvilkår for udvalgte planter
- Identificere og redegøre for anvendelsesmuligheder for et antal øvrige prydplanter

Færdigheder:
- Analysere mulige plantesammensætninger ud fra et steds karakteristika med hensyn til jordbund, lys og æstetiske karakteristika, og på baggrund af dette designe og argumentere for et plantevalg

Kompetencer:
- Anvende dansk og fremmedsproget faglitteratur
- Udvikle, evaluere og diskutere beplantningsplaner for have og landskab

  • Planter i Miljøet – Lærebog i Planteanvendelse, Forlaget Grønt Miljø, Ib Asger Olsen, 1999
  • Træer og buske i by og land - økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning, Forlaget Grønt Miljø, Poul Erik Brander, Ib Asger Olsen og Jens Thejsen, 2010
Ved forelæsningerne gives en gennemgang af forskellige typer kulturelle vækstsamfund inden for de relevante plantegrupper: træer, buske, stauder og løg og knolde. Der anvendes fremlæggelser, øvelser og et begrænset antal ekskursioner. I øvelserne udarbejdes i grupper en eksamensopgave omfattende beplantningsdesign for et eksisterende eller fiktivt sted. Der beskrives idé og motiv for plantevalg og -sammensætning for den valgte øvelsesopgave. Der skal redegøres for skalaforhold, struktur, rumlighed og rytme i plantesammensætningen og via illustrationsplaner entydigt redegøres for planteplacering og -antal, latinsk og dansk plantenavn, planteskolestørrelse og kvalitet. Der arbejdes med en kombination af intensivt gruppearbejde og selvstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 15
  • Forberedelse
  • 53
  • Forelæsninger
  • 8
  • Praktiske øvelser
  • 120
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio udarbejdes løbende igennem kurset og består af de opgaver der stilles under kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Genindlevering af portfolio.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.