LNAB10058U Byplan - projekt

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Urban Planning - Projects

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

Dette kursus tilrettelægges i samarbejde med kurset Byplan–strategi.  Begge kurser handler om kommuneplanlægning, fra den overordnede kommuneplan og kommunale udviklingsstrategier til projekter, bebyggelses- og lokalplaner. De to kurser gennemføres i samarbejde med en dansk provinskommune med det formål at kombinere undervisning i teori og metode med studier i felten og udvikling af egne færdigheder i praksis. Under kurset skal de studerende analysere kommunale planproblemer på forskellige niveauer, bibringes en forståelse for de rammer, planlægningen virker under, og selv arbejde med løsning af planlægningsopgaver. Landskabsarkitektoniske kompetencer udvikles i arbejdet med byplanopgaver gennem et fokus på rumlig helhedsopfattelse og rumlige helhedsløsninger. Kurserne handler således om: hvorfor, hvordan og under hvilke vilkår, man planlægger - fra det strategiske niveau til formgivning af bebyggelser.

Hovedvægten i kurset Byplan-projekt lægges på den basale byforståelse gennem indføring i byens funktionelle og formmæssige typologier. Der fokuseres på fysiske planer på flere skalatrin, og der lægges specielt vægt på de elementer i planlægningen, som styrkes gennem landskabsarkitekturen som redskab.

Sideløbende gennemføres 1-2 mindre afsluttede øvelser og et lidt større projekt. Disse arbejder lægger vægt på samspillet mellem det plananalytiske og formgivningen.

 

Målbeskrivelser

Kurset er tilrettelagt således, at det retter sig mod praksis i såvel den offentlige som i den private sektor.

Kurset bygger videre på kurset Plan og Design og gennemføres i samarbejde med kurset Byplan - strategi.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- redegøre for det danske planlægningssystems opbygning, principper og vigtigste virkemidler
- redegøre en generel byforståelse og for urbaniseringsprocessen
- redegøre for hovedtrækkene i den danske plantradition

Færdigheder:
- at foretage relevante analyser af et steds egenart
- udvikle rumlige løsningsforslag til et større byområde
- forstå betydningen af begrebet målestok
- præsentere og formidle et forslag på en grafisk tilfredsstillende måde

Kompetencer:
- beskrive en planlægningssituation, udpege dens centrale problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag baseret på landskabsarkitektens faglighed.

Gårdmand, Arne (1993): Dansk Byplanlægning 1938-92
Kommunalt planmateriale
Diverse vejledninger fra ministerier
Udvalgte artikler og uddrag fra bøger, som bekendtgøres under kurset

 

Kurser tilsvarende Plan og Design 1 + 2, Naturgrundlaget 1 + 2, Videnskabsteori og Miljø- og Planlovgivning.
Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser på tegnesal, ekskursioner, diskussioner og tegnebordsvejledning. Øvelser m.v. udføres på tegnesalen og tilknyttede it-faciliteter. Projektarbejdet knyttes til en eller flere geografiske lokaliteter. Forelæsninger og øvelser følges ikke nødvendigvis ad. Forelæsningerne kan både fremstå som oplæg til øvelser og desuden være en bredere orientering i faget, dvs. af mere almendannende karakter. Hovedparten af projektarbejdet gennemføres som gruppearbejde, idet der lægges vægt på diskussion og ideudvikling i grupperne. Vejledningen foregår som katalysator for denne proces. Det forventes, at den studerende fører logbog under hele kurset.
Se målbeskrivelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 24
 • Projektarbejde
 • 58
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse