LFKM10229U  Friluftsliv: Læring, sundhed og velfærd

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Outdoor life: Learning, health and welfare

Uddannelse
Master i landdistriksudvikling og landskabsforvaltning
Kursusindhold

De studerende skal på et kritisk og reflekteret grundlag opnå forståelse for friluftsliv i det (post)moderne samfund og relationerne til læring, sundhed og velfærd.

Kurset kvalificerer de studerendes forståelse for dannelses-, uddannelses-, lærings- og ændringsprocesser i relation hertil, samt deres forståelse for natur- og friluftspædagogikkens betydning for individ, organisation og samfund.

Endelig kvalificeres de studerendes indsigt, viden og erfaringer med hvordan kroppen tilpasser sig fysisk aktivitet og hvilke sundhedsmæssige implikationer dette medfører. For at give et helhedsbillede af begrebet sundhed fremlægges centrale studier, der vedrører sundhedsbegreber, sundhedsfremme og forebyggelse blandt forskellige målgrupper.

Sammenfattende forventes at den studerende i teori og praksis kan håndtere lærings- og sundhedsbegrebet i relation til forskellige målgrupper, settings og friluftsaktiviteter.

Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden

- Beskrive kernebegreber, tænkemåder, teorier og problemstillinger i relation til friluftsliv, læring og pædagogik
- Udvise overblik over friluftsliv i det (post)moderne samfund og dannelses-, uddannelses-, lærings- og ændringsprocesser i relation hertil, samt forståelse for friluftspædagogikkens betydning for individ, organisation og samfund
- Udvise overblik over sundhedsrelateret forskning i friluftsliv, eksempelvis udeskole, stress, mv.
- Beskrive sundhedsbegreber og -definitioner, forebyggelse, og evidens generelt og rettet mod friluftsliv

Færdigheder

- Analysere og diskutere centrale læringsteoretiske, pædagogiske og didaktiske problemstillinger inden for friluftsfeltet
- Analysere og vurdere egen og andres praksis i et teoretisk perspektiv
- Analysere og opstille strategier for arbejdet med relevante velfærdspolitiske problemstillinger i relation til natur og friluftsliv og folkesundhed
- Analysere sundhedspolitiske problemstillinger i relation til natur og friluftsliv

Kompetencer

- Igangsætte, lede, forestå, videreudvikle og evaluere tværgående projekter og aktiviteter for eller sammen med forskellige målgrupper og i forskellige organisatoriske settings og institutionelle rammer, hvor friluftsliv indgår som led i et pædagogisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde
- Træffe og begrunde faglige beslutninger inden for det organiserede friluftsliv samt omsætte viden, færdigheder og problemstillinger til konkret pædagogisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde
- Deltage kvalificeret i samfundsdebatten om friluftslivets rolle som middel (vs. mål i sig selv)
- Vurdere værdien af friluftslivets aktiviteter set i et sundhedsfremmende/​sygdomsforebyggende perspektiv, her bl.a. med udgangspunkt i humanfysiologiske synsvinkler
- Indsamle, anvende og diskutere relevant teori/empiri som grundlag for friluftsaktiviteternes tilgange til aktuelle sundhedsmæssige problemstillinger
- Forberede, gennemføre og evaluere projekter, hvor friluftsliv og friluftsaktiviteter indgår som led i sundhedsfremmende/​sygdomsforebyggende indsatsområder.

Fremgår bl.a. af ABSALON

Undervisning på modulerne er overvejende bygget op omkring forelæsninger og gruppetimer
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 måned
Skriftlig opgave udleveres ved starten af modulet, med spørgsmål relateret til pensum, maksimum 15 sider. Opgaven afleveres ved modulets afslutning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for det enkelte modul

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 136
  • Teoretiske øvelser
  • 276
  • I alt
  • 412