LFKB10272U  Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesign

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Philosophy of Science - Landscape Architecture and Urban Design

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

Kurset er en introduktion til landskabsarkitekturs og bydesigns videnskabsteori.

Kurset præsenterer nogle centrale erkendelsesmæssige og værdimæssige antagelser, der ligger til grund for teorier og metoder inden for landskabsarkitektur og bydesign.

Landskabsarkitektur og bydesign anvender ud over en erfaringsbaseret viden et stadigt mere vidtgående sæt af videnskabelige tilgange, hvor naturvidenskabelig viden kombineres med samfundsmæssig forståelse og kreative fag. Det kan give anledning til brydning mellem forskellige traditioner. Kurset giver en introduktion til forskellige syn på videnskab og videnskabelige traditioner.
 

Med udgangspunkt i designbegrebet fokuseres på, hvad der er relevant viden for fagområdet, hvordan ny viden skabes ud fra hhv. natur-, samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange. Forskelle i opfattelser af viden, dvs. af hvad der er relevant viden og rækkevidden af den; hvor er den gyldig – med andre ord forskellige videnskabsforståelser, kan være med til, at man vurderer forslag forskelligt.

Forskelle i værdimæssige opfattelser – hvilke kvaliteter, man synes skal fremmes; hvilke hensyn der skal tages og af hvilke grunde – kan være med til, at man vurderer forslag forskelligt Det diskuteres, hvordan forskelle i værdier kan give anledning til dilemmaer og konflikter, samt hvordan værdispørgsmål kan håndteres.

Til slut i kurset ses på faglige selvopfattelser, betydningen af dialog og på fagets rolle for det omgivende samfund.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at introducere de studerende til at se og forstå deres fag og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. De studerende bliver introduceret til de vigtigste erkendelsesmæssige og værdimæssige antagelser, der ligger til grund for genstand, teori og metode inden for landskabsarkitektur og byplanlægning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende i relation til sit centrale fagområde at kunne:

Viden:
- Redegøre for etiske og andre værdimæssige teorier
- Redegøre for centrale videnskabsteoretiske begreber
- Identificere etiske og andre værdimæssige samt videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige sammenhænge

Færdigheder:
- kunne vurdere videnspørgsmål inden for forslagsstillelse i landskabsarkitektur og bydesign. Dvs. kunne beskrive, hvilke videnspørgsmål den faglige problemstilling rejser, analysere tilgangen til videnskab, der indgår i forslagsstillelsen samt diskutere den bagvedliggende videnskabsforståelse. 
-kunne vurdere de værdispørgsmål, som forslagsstillelse i landskabsarkitektur og bydesign rejser. Dvs. kunne beskrive, hvilke værdispørgsmål problemstillingen rejser/er udtryk for, analysere værdispørgsmål i forhold til bl.a. natursyn, æstetik, bæredygtighed eller etik samt diskutere hvilken afvejning der (in)direkte er foretaget – dvs. hvilke værdier og hensyn fremmes med forslaget
- Formidle ovenstående klart på skrift og mundtligt

Kompetencer:
- Være i stand til på selvstændig, kritisk og konstruktiv vis at indgå i en værdibaseret debat om faglige emner
- Arbejde selvstændigt med analyse af faglige tekster og problemstillinger
- Arbejde effektivt sammen med andre om analyse og formidling af etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger

Vil foreligge før kursusstart

I kurset benyttes forskellige læringsmåder: (gæste)forelæsninger, øvelser, case studier, film, diskussion af praksisnære problemstillinger, selvstudium samt gruppevis projektarbejde. Gennem to kursusopgaver om viden værdier i forslagsstillelse bearbejdes det gennemgåede stof på selvvalgte faglige problemstillinger.
Kurset ligger på bachelordelen, 2. år
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
...
Krav til indstilling til eksamen
To kursusopgaver skal afleveres og godkendes
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

1 sides disposition til hvert eksamensspørgsmål må medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen
Mundtlig prøve (20 - 30 minutter)

Hvis den studerende ikke har afleveret de to opgaver, skal de afleveres senest to uger inden tilmelding til reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Kollokvier
 • 18
 • Eksamen
 • 1
 • Vejledning
 • 5
 • Forberedelse
 • 86
 • I alt
 • 206