JSJK00003U Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (Cand. soc. i jura)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communication and Rhetoric in legal and interdisciplinary contexts (Cand. soc.)

Uddannelse

Cand. soc.

Kursusindhold

Kommunikationsforståelse: kommunikation som formidling, overbevisning og dialog.

Situationslære: God kommunikation er altid tilpasset konteksten

Genrelære: Frie og bundne; mundtlige og skriftlige; specielt juridiske

Dialog: Læren om at lytte og svare; dialog i konflikt

Terminologilære: Læren om koblingen mellem sprog og viden

Argumentationslære: Kunsten at finde og etablere præmisser i en argumentation (topik) og at bygge et argument op, så det leder frem til den konklusion man vil opnå (Toulmin)

Målbeskrivelser

Faget har fokus på at give de studerende:

* Viden om kommunikation, dialog og retorik. Herunder generel viden om kommunikationsteori, samt viden om forskellige optikker indenfor kommunikationsfeltet

* Viden om kommunikation, dialog og retorik i en juridisk kontekst. Herunder viden om hvordan der kommunikeres i forskellige juridiske genrer, samt viden om de respektive juridiske genrers kommunikative traditioner, normer og vokabularer

* Viden om argumentation. Herunder viden om retoriske argumentationsmodeller, samt viden om hvordan disse appliceres i en juridisk kontekst

* Færdigheder i at afkode og analysere kommunikative produkter i en juridisk kontekst

* Færdigheder i at producere kommunikative produkter i en juridisk kontekst

* Færdigheder i at kommunikere på tværs af professionsfaglige og juridiske kontekster

* Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt både i skrift og tale

* Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt i forskellige kontekster

* Kompetence til i skrift og tale at kombinere og integrere den professionsfaglige og juridiske viden

1. Gennemgående lærebøger:

Gabrielsen & Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010.

Karsten Pedersen: Offentlig Kommunikation i teori & praksis, Handelshøjskolens Forlag, 2. udg. 2012.

Christina Pontoppidan: Gør teksten klar. Samfundslitteratur 2013.

2. Tekstsamling bestående af videnskabelige artikler og uddrag af bøger.

3. Materialesamling, bestående af love og afgørelser og andre juridiske tekstgenrer, som udgør empirien.

I alt ca. 750 sider.

Faget giver de studerende kommunikative kompetencer, herunder kompetencer inden for formidling og argumentation, og understøtter deres samarbejdskompetence. Desuden understøtter læren om juridisk topik og terminologi de studerendes kompetence til at anvende juridisk og retsdogmatisk metode. Retorik, dialog og kommunikation er mere end tilegnelse af nogle sproglige værktøjer. De er tillige metodikker til systematisering og katalogisering af fagspecifik viden og understøtter således de studerendes tilegnelse af viden inden for de respektive fagjuridiske domæner og deres kompetence til at sammenholde, kombinere og integrere deres juridiske og professionsfaglige viden.
Vi arbejder med en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i workshops i 4-timers moduler
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vejl. periode 6. - 10. juni 2016

Kriterier for bedømmelse

Uddannelsen til cand.soc. i jura hviler på en grundlæggende idé om tværfaglighed. Faget understøtter de studerendes evne til at kunne reflektere over forskellen mellem at ”tænke og kommunikere juridisk” og ”tænke og kommunikere fagligt” indenfor deres respektive professioner. I eksamensopgaven lægges der afgørende vægt på de studerendes kompetence til at kombinere og integrere deres viden og reflektere over samspillet mellem de to vidensdomæner i deres kommende arbejde som cand.soc. i jura.