JSJK00002U Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv (Cand. soc. i jura)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Legal Science Studies and Research Methods

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Kursusindhold

Målet med faget ”Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv” er at give de studerende metodemæssige og videnskabsteoretiske færdigheder og kompetencer til at kunne anskue jura i et samfundsmæssigt perspektiv. De studerende arbejder med forskellige videnskabelige paradigmer og samfundsvidenskabelige undersøgelsesformer samt samfundsteori og -filosofi med afsæt i de tilsvarende kompetencer, den studerende allerede har erhvervet på bachelor niveau inden for eget fag. Igennem det aktive arbejde med videnskabelige metoder vil de studerende opbygge en række generelle kompetencer i at analysere retten, dels som et relativt lukket juridisk system og dels som et socialt system blandt mange andre. Herigennem vil de studerende også få kendskab til, hvad den såkaldte dogmatiske juridiske metode er, og hvordan den adskiller sig fra andre samfundsvidenskabelige tilgange. Hensigten er, at de studerende får en højere refleksionsgrad, hvad angår deres egne (professions)faglige baggrunde, og at de som samtidig får skærpet deres kompetence til at indgå i tværfaglige samarbejder med juridiske faggrupper. De studerende arbejder med en række teoretiske og metodiske tilgange til retlige problemstillinger, og derigennem sættes rettens etiske, sociale og politiske dimensioner i fokus. De studerende erhverver en bred indsigt i den videnskabelige del af juraen samt de discipliner, der er centrale i samspillet med juraen.

Målbeskrivelser

Viden:

- Til at kunne beskrive og sammenfatte videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver

- Om videnskabsteoretiske retninger i samfundsvidenskaben, samt centrale videnskabsteoretiske og filosofiske grundproblemer i retten

Færdigheder:

- I at kunne analysere og forholde sig kritisk over for svagheder og styrker i de enkelte videnskabsteoretiske begreber, deres metoder og perspektiver

- I kort og præcis skriftlig formidling af teoretisk stof

Kompetencer:

- Til at anvende teoretiske perspektiver på en praktisk problemstilling

- Til at formulere en problemstilling og redegøre for dens idenskabsteoretiske præmis

- Til at navigere troværdigt professionelt på tværs af juridiske og ikke-juridiske fagmiljøer med afsæt i den studerendes egen faglighed

- Kritisk kompetence til at vurdere egen faglighed som professionsbachelor og forholde sig kritisk til teoretiske diskussioner inden for egen faglighed samt relatere dem til den juridiske faglighed

Uddrag fra Hammerslev & Olsen (red.) Retsfilosofi. Centrale tekster og temaer. København: Reitzel, 2011, samt Hammerslev & Madsen (red.) Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver. København: Reitzel, 2013.

Derudover udleveres case-materiale til de enkelte cases i elektronisk form til de studerende gennem Absalon.

Kompetencer:
- Til at anvende teoretiske perspektiver på en praktisk problemstilling
- Til at formulere en problemstilling og redegøre for dens videnskabsteoretiske præmis
- Til at navigere troværdigt professionelt på tværs af juridiske og ikke-juridiske fagmiljøer med afsæt i den studerendes egen faglighed
- Kritisk kompetence til at vurdere egen faglighed som professionsbachelor og forholde sig kritisk til teoretiske diskussioner inden for egen faglighed samt relatere dem til den juridiske faglighed
På grund af det høje abstraktionsniveau er en af de største udfordringer ved undervisning i videnskabsteoretiske undersøgelsesmetoder at gøre stoffet nærværende og praktisk anvendeligt for de studerende. Dette forhold gør sig i særlig grad gældende for studerende med en professionsbachelor, hvis hele uddannelse netop orienterer sig imod praktisk anvendelighed. På denne baggrund vil modulet været opbygget omkring casebaseret undervisning, hvor modulets teoretiske problemstillinger konkretiseres og
brydes i en række praktiske, genuine faglige problemstillinger. Den casebaserede undervisning introducerer bredt til en række videnskabsteoretiske perspektiver og undersøgelsesmetoder i krydsfeltet mellem det juridiske felt og den praksisnære faglighed. De forskellige cases tager udgangspunkt i genkendelige problemstillinger og scenarier på området. De studerende oparbejder evnen til at anvende teorierne og diskutere metoderne gennem deres seks caseopgaver, som har form af kortere, skriftlige
arbejder, og hvoraf de udvælger to til at indgå i deres eksamensbesvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

17. - 18. december 2015

Reeksamen

25. - 26. januar 2016

Kriterier for bedømmelse

Prøveform:

Fagets eksamensform er porteføljeeksamen. Denne består i, at de studerende besvarer en 1 døgns-opgave efter endt undervisningsforløb og afleverer denne sammen med to case-besvarelser, som har været afleveret i løbet af undervisningsforløbet. Den studerende får én samlet karakter for disse tre besvarelser. Caseopgaverne skal dokumentere den studerendes forståelse af modulets teorier og metoder samt analytisk kompetence til at anvende teoretiske perspektiver på en praktisk problemstilling og formidle dette skriftligt i en kort og koncis form. Der lægges vægt på den studerendes evne til at se sammenhængen mellem valgte teorier, undersøgelsesmetoder og de analytiske konklusioner, man kan drage på det teoretiske og metodiske grundlag.