JSJK00001U Retssystemers funktion og virke (Cand. soc. i jura)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Legal Systems and their Functions (Cand.soc.)

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Kursusindhold

Modulet er primært et introducerende oversigtsmodul, hvor den studerende skal erhverve sig viden om grundlæggende retlige strukturer i det danske retssystem og dets internationale relationer. Faget er bygget op om sondringen mellem offentlig ret og privatret. Retten sættes i forhold til forskellige professionsfagligheder med henblik på, at de studerende får en forståelse for, hvilke dele af juraen de møder indenfor deres profession. Desuden har faget til formål at introducere særlige retskulturelle træk ved det danske retssystem i komparativ belysning. Faget er således ikke et dogmatisk fag, selvom der arbejdes med traditionelle retskilder, men faget belyser retten historisk og samfundsmæssigt. Der gives desuden en introduktion til informationssøgning.

Kurset indledes med et udgangspunkt i Grundloven og dens historie. Magtfordelingslæren og det retlige grundlag for Danmarks internationale relationer samt udvalgte frihedsrettigheder præsenteres. EU-retten introduceres kort. Dernæst gives en indføring i et grundlæggende privatretligt område, nemlig aftaleretten med fokus på den retlige konstruktion af en aftale i dansk ret og i komparativ belysning. Her over for står forvaltningsretten som et grundlæggende offentligretligt område. Professionsfaglighed i forvaltningen og ved domstolene undersøges, og der gives en introduktion til dele af civilprocessen med henblik på at diskutere fordele og ulemper ved hhv. nævn og forvaltningsdomstole. Der gives en indføring i Access to Justice. Afslutningsvis undersøges, hvorledes den aktuelle samfundsmæssige digitalisering udfordrer aftale- og forvaltningsretten.

Målbeskrivelser

Viden:

- Om det danske retssystems opbygning og sammenhæng med internationale systemer.

- Om magtfordelingslæren og myndighedernes funktion set i relation til denne.

- Om udvalgte frihedsrettigheder.

- Om informationssøgning.

- Om EU-ret.

- Om grundlæggende aftaleret i dansk ret og komparativ belysning.

- Om grundlæggende forvaltningsret i dansk ret.

- Om nævns karakter mellem domstol og forvaltning.

- Om et fælles civilprocessuelt udgangspunkt for alle typer af civile sager, og hvorledes forskellige professionsfaglighed indgår.

- Om dommes præjudikatsværdi.

- Om Access to Justice.

- Om digitalisering af aftaler og forvaltningen.

 

Færdigheder:

- At få et overblik over retssystemer og deres virke.

- At kunne sætte egen professionsfaglighed i relation hertil.

 

Kompetencer:

- At kunne orientere sig i grundlovens magtfordeling i forhold til nationale og internationale myndigheder.

- At kunne identificere privatretlige og offentligretlige aspekter af en udvalgt frihedsrettighed.

- At kunne genkende en aftale og en forvaltningsakt.

- At kunne reflektere over retlige udfordringer med samfundets digitalisering i relation til aftaler og forvaltningsakter.

- At kunne reflektere over karakteristika ved et nævn og dets sammensætning.

- At kunne identificere anden sagkundskab end den juridiske i den civile retspleje.

- At kunne vurdere udgiftsniveauet i relation til at få ret – Access to Justice.

Uddrag af fagets litteratur:

Karsten Revsbech, Aktuel Dansk Forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008

Derudover uploades materiale på Absalon og falder primært inden for almene fag, herunder om retssystemers opbygning, kompetenceforhold og proces. Desuden indgår retshistoriske og komparativ retlige tekster. Endelig vil en del materiale vedrøre konkrete retlige problemstillinger i form af retskilder, der bruges som undervisningscases i forhold til fagets almene horisont. I alt ca. 700 sider

I forhold til uddannelsens overordnede profil hjælper faget med at integrere jura i de studerendes professionsfaglighed og herved uddanne dem til professionsjurister.
Undervisningen i faget er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger og seminarer.
Der afholdes 5 forelæsninger. 1) Introduktion, 2) Grundlæggende aftaleret 3) Aktuel dansk forvaltningsret 4) Digital forvaltning og 5) Digitale aftaler.
Der gennemføres 9 seminarer i form af gruppefremlæggelser og underviserens gennemgang af stoffet.
Gruppearbejde er en grundstruktur i undervisningen, hvor grupperne er dannet med udgangspunkt i fælles professionsfaglighed, herunder 1)Offentlig administration og forvaltning, 2)Socialrådgivere, 3) International handel og markedsføring og 4)Finans. Det er en central del af fagets undervisning, at de studerende bringer egen viden og refleksion ind i undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig hjemmeopgave med afleveringsfrist (essay)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsfrist 15. januar 2016

Reeksamen

Afleveringsfrist 25. februar 2016

Kriterier for bedømmelse

Til eksamen skal de studerende besvare spørgsmål, som knytter an til de enkelte forelæsninger og seminarer, dels obligatoriske spørgsmål dels valgfri spørgsmål med mulighed for at fokusere på egen professionsfaglighed. Fagets karakter af et oversigtsfag er eksamensmæssigt indrammet således, at spørgsmålene knytter an til forståelse af grundlæggende træk ved det danske retssystem og selvstændig refleksion herom bl.a. på grundlag af egen professionsfaglighed.