JKRD14011U Forebyggelse af kriminalitet

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Crime prevention

Kursusindhold

Formål: at den studerende får viden om teorier om årsager til kriminalitet samt om mulighederne for at forebygge kriminalitet.

Indhold:

•Teorier om årsager til kriminalitet

•Teorier om forebyggelse af kriminalitet

•Metoder i det forebyggende arbejde

Målbeskrivelser

Læringsudbytte: Viden: Den studerende har

•viden om årsager til kriminalitet

•viden om teori og metoder i forebyggelse af kriminalitet

•evne til at reflektere over, hvordan teorier om forebyggelse kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

Færdigheder: Den studerende kan

•mestre informationsindsamling vedr. teorier og metoder i det forebyggende arbejde

•indsamle information om og analysere en konkret forebyggelsesmæssig problemstilling

•vurdere konkrete forebyggelsesmæssige problemstillinger og anbefale løsninger ud fra teorier og metoder i det forebyggende arbejde

•formidle viden om forebyggelse til samarbejdspartnere og andre relevante personer Kompetencer: Den studerende kan

•indgå i samarbejde om iværksættelse og evaluering af forebyggende indsatser i komplekse arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik

•kunne udvikle egen praksis på baggrund af teorier om kriminalitetsårsager og forebyggelse

Balvig, F. & Holmberg, L. (2014): Når forebyggelse ikke virker. I Balvig & Holmberg: Flamingoeffekten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 295-320.

Clausen, Djuurhus og Kyvsgaard (2009): Udredning til brug for Kommissionen vedrørende Ungdomskriminalitet. Justitsministeriets Forskningskontor. Kapitel 13, s. 81-134.

Ejrnæs, M. (2008): Pædagoger, forskere og diskursen om social arv. Tidsskrift for Socialpædagogik, 21, s. 6-13.

Felson & Clarke (1998): Opportunity Makes the Thief Practical theory for crime prevention. Police Research Series Paper 98, London, Home Office. Hansen (2010), S.J.: Professioner, de professionelle og deres opgaver. Kapitel 3 (s. 70-109) i: Professionelle i velfærdsstaten. Hans Reitzels Forlag. 2010.

Jacobsen, R. H. (2013): Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser. CEBR, CBS. Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. (2007): Nyinstitutionel teori: Myter og legitimitet. Kapitel 6 (s.117-145) i: Magtens former – Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. Hans Reitzels Forlag.

Rasmussen, B.M. (2012): Samarbejde på tværs. Tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde. (s. 25-45) i: Hånd om helheden. Jepsen, Kronborg Pedersen og Morthorst Rasmussen. Klim. 2012. SFI Campbell: Vejledning i at læse & forstå Campbell forskningsoversigter.

Supplerende litteratur er: Myten om faglig enighed. Morten Ejrnæs i Uden for nummer. Tidsskift for forskning og praksis i socialt arbejde. Årgang 5. 2004. nr. 9. (kan hentes på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside, Publikationer, Uden for nummer).

Justitsministeriets Forskningskontor (2012): RISIKOFAKTORER, EFFEKTEVALUERINGER OG BEHANDLINGSPRINCIPPER. EN FORSKNINGSOVERSIGT.

På kurset benyttes en blanding af forelæsninger, gruppeopgaver, studenterfremlæggelser og gæsteoplæg.
Faget er obligatorisk på DUK
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • I alt
  • 54
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 12 dage
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

28. november - 9. december 2015

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal ved eksamen demonstrere den/de tidligere nævnte viden, færdigheder og kompetencer på en konkret problemstilling, i det omfang, det er relevant for opgaven.