JJUB55099U Politi og politiret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Police and Police Law

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Dernæst foretages en gennemgang af politiets struktur efter politireformen i 2007, og der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra Politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra Retsplejeloven .I faget behandlers desuden spørgsmål som klager over politiet; den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn samt konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde. Afslutningsvis behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år.

Undervisningen afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.
1. Politiet fra organisationens etablering i 1682 under Enevælden frem til oprettelsen af rigspolitiet i 1938
2. Politiet under besættelsen og Den Kolde Krig
3. Særlige begivenheder. Urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej (2007)
4. Politikommissionen fra 1998 og Visionsudvalget fra 2002..Politireformen 2007.
5. Politiet som ordensmyndighed. Politiloven
6. Politiet som efterforskningsmyndighed I. Retsplejeloven
7. Politiet som efterforskningsmyndighed II. Retsplejeloven
8. Besøg hos politiet.
9. Klager over politiet
10. Besøg hos politiet
11. Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Fronyex etc..
12. Privatpolitiet – de private vagtværn. Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv

Målbeskrivelser

- Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk
- Redegøre for dansk politis struktur efter Politireformen
- Redegøre for Politilovens regler om visitation og magtanvendelse
- Redegøre i hovedtræk for  Retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb
- Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs identificere retligt relevante fakta i et større materiale
- Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatiseringen af ordensopgaverne
- Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationaliseringen af efterforskningsopgaverne
- Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed
- Gennem projektskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Henrik Stevnsborg: Politi 1682-2007, Samfundslitteratur 2010

Materialesamling på Absalon, ca. 500 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 358,5
  • Seminar
  • 54
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekteksamen (gruppe)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 8. januar 2016

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet