JJUB55097U Arv og pension

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Inheritance and Pension Law

Kursusindhold

Modul 1: Indføring i forsikrings- og pensionsretten Opbygningen i form af de ”tre søjler” Grundlæggende om de forskellige pensionstyper og deres indhold. Betydningen af regulativet inden for forsikring og pension Forskellige pensions- og forsikringsordninger Grundlæggende om bortseelsesret, fradragsret og beskatning.

Modul 2: Pensioners behandling ved separation og skilsmisse De nye regler i lov om ægteskabets retsvirkninger Retsvirkninger under ægteskabet Surrogater og sammenblanding Udstrækningen af ægtefællers aftalefrihed ved ægtepagt Separation og skilsmisse

Modul 3: Begunstigelsesinstituttet og arveretten Begrebet ”nærmeste pårørende” Indsættelse og fjernelse af begunstigede i forsikringer og pensioner Afkald på begunstigelse Begunstigelsessurrogater Reglerne om anfægtelse af urimelige begunstigelser Retsvirkningerne af, at forsikringer og pensioner går uden om dødsboet Arvelovens regler om tvangsarv, suppleringsarv og uskiftet bo Samspillet mellem testamente og begunstigelseserklæring.

Modul 4: Skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger forbundet med tegning af og opsparing ved forsikring og pension. Det skattefinansierede selv-forsøgelsessystem og de boafgiftsmæssige problemstillinger ved udbetaling ved pensionering hhv. død.

Målbeskrivelser

BA målbeskrivelse:
Efter gennemført fag kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk og teoretisk funderet grundlag:

- Selvstændigt Identificere og formulere tværgående juridiske problemstillinger, f.eks. inden for arve- og pensionsretten,
- Analysere og formulere tværgående problemstillinger inden for valgfagets retsområder ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler,
-Argumentere for forskellige tværfagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter ud fra de enkelte retsområder og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger,
- Perspektivere valgfagets konkrete tværfaglige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget,
- Kritisk reflektere og evaluere over egen indsats
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
- Evne til at samarbejde, tage ansvar og arbejde projektorienteret med komplekse problemstillinger

Til brug for undervisningen op til at projektvejledningen begynder, vil litteratur der anbefales de studerende at orientere sig i, være tilgængeligt på Absalon.

• Intellektuelle kompetencer
- arbejde selvstændigt, såvel individuelt som i samarbejde.
- arbejde målrettet og struktureret, og kan kombinere flere juridiske discipliner.
- arbejde systematisk med komplekse juridiske problemstillinger.
- tilrettelægge egen indlæring, herunder tilegne sig viden på et fremmedsprog.
- hurtigt sætte sig ind i nye problemstillinger samt større sagskomplekser på egen hånd.

• Faglige kompetencer, anvende juridisk metode på et specialiseret niveau til at
- identificere og forstå komplicerede juridiske problemstillinger og sammenhænge,
- analysere komplicerede juridiske problemstillinger med inddragelse af alle relevante retskilder,
- inddrage samfundsmæssige spørgsmål ved løsning af juridiske problemstillinger og
- tage hensyn til juraens samfundsmæssige kontekst ved valget mellem retlige løsningsmodeller.
- formidle og formulere specialiserede juridiske problemstillinger, skriftligt som mundtligt.
-argumentere på højt niveau for og foretage en sagligt begrundet udvælgelse af juridiske løsninger.

• Praksiskompetencer En juridisk kandidat kan ved komplicerede juridiske problemstillinger inden for specialiserede områder
- vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst.
- træffe afgørelser.
- rådgive inden for flere retsområder på højt niveau.
Den første del af undervisningen vil tage afsæt i at give et kort overblik over faget, som er tværdisciplinært, og de væsentligste problemstillinger og tematikker. Herefter vil de studerende i grupper skulle skrive et kort essay til en problemstilling i et selvvalgt emne inden for det fagets forskellige felter, hvor fokus er på det metodiske. Dette vil være genstand for diskussion og feedback i undervisningen.
På baggrund heraf vil de studerende i grupper af ca. 4 studerende selv skulle vælger problemfelt inden for faget.
Vejledningen af projekt-grupperne integreres i undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 358,5
  • Projektarbejde
  • 36
  • Seminar
  • 18
  • I alt
  • 412,5
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekt eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 22. december 2015

Reeksamen

Eksamensdato: 8. februar 2016

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse