JJUB55080U Længerevarende kontraktforhold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Liability in Longterm Contracts

Kursusindhold

Formålet med faget er at identificere almene retlige kendetegn ved længerevarende kontrakter som grundlag for en (mere) nuanceret forståelse af centrale retsregler i konkrete længerevarende kontraktforhold. Længerevarende kontrakter tjener som grundlag for regulering af en bred vifte af transaktioner af stor samfundsmæssig betydning. Dette gælder for eksempel transportaftaler, entreprise-, it- og skibsbygningsaftaler, forsyningsaftaler samt boligleje-, pleje- og pasningsaftaler. Netop det tidsmæssige aspekt af de længevarende kontrakter samt den omstændighed, at der ofte kontraheres om komplekse, og ressourcekrævende ydelser, udgør imidlertid en udfordring for den almindelige aftale- og obligationsret, der i vid udstrækning er etableret med dag-til-dag transaktioner for øje og uden det element af fleksibilitet, der ofte vil være behov for i længerevarende kontraktforhold.


Under kursets almene del, vil der især blive fokuseret på de gennemgående problemer, der synes at bestå i forbindelse med fastlæggelse af ydelse og ansvar i kontraktforholdet og i forholdet til omverdenen. Forskellige praktiske løsningsmodeller som prisreguleringsklausuler, optioner og ændringsklausuler og genforhandlingsklausuler hentet fra en række forskellige kontrakttyper vil blive præsenteret. Under kursets konkrete del gås i dybden med enkelte, udvalgte kontrakttyper, herunder entrepriseaftalen og transportaftalen. Det undersøges, hvordan man inden for disse kontrakttyper håndterer de særlige problemer, som det længerevarende kontraktforhold giver anledning til.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen vil i vid udstrækning være baseret på de studerendes aktive deltagelse og involvere bl.a. processpil og øvelser med folus på kontraktsskrivning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 235
  • Seminar
  • 40
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Hold 1: 11. - 15. januar 2016 (vejl. periode) Hold 2: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.