JJUB55078U Grundlæggende miljøret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Environmental Law in a nutshell

Kursusindhold

At give deltagerne en indføring i de miljøretlige principper og borgernes rettigheder på miljøområdet samt reglerne om håndhævelse og ansvar, og hvordan disse reglers nærmere indhold beror på et kompliceret sammenspil mellem den internationale miljølovgivning, EU’s miljøregler og de danske miljøregler.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Identificere komplicerede miljøretlige problemer og forstå de grundlæggende miljøretlige principper og disses samspil med andre grundlæggende retsprincipper som proportionalitetsprincippet, ejendomsretten, retfærdig rettergang og privatlivets fred

- Analysere komplekse miljøretlige problemstillinger del af miljøretten og herunder håndtere de vanskelige juridiske spørgsmål, der knytter sig til håndhævelse i disse sager ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler

- Argumentere for forskellige begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere de miljøretlige konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i de dele af miljøretten, som belyses i faget

- Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006 (320 sider)
Miljøretten 1, almindelige emner, 2006: - kap. 1 (20 sider), kap. 3-7 (220 sider), kap. 11 (40 sider), kap. 14 (55 sider)
Artikler (ca. 150 sider)

I løbet af kurset vil der blive gennemført enkeltforelæsninger af ”mine” ph.d. studerende og post doc i henholdsvis forsigtighedsprincippet, biodiversitet og klima, hvormed de studerende også kan få repræsenteret dele af den juridiske forskning, som der arbejdes med på fakultetet fra de udenlandske ph.d. studerende, som er tilknyttet miljøret.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 358,5
  • Seminar
  • 54
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
14. - 18. decmber 2015 (vejl. periode)
Reeksamen
Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.