JJUB55076U German Law - a Comparative Study

Volume 2015/2016
Content

Dansk ret har traditionelt været meget påvirket af tysk retstænkning. Samtidig har tysk retstænkning en meget stærk position i den europæiske retsudvikling. Derfor har danske jurister både gode forudsætninger for at forstå den tyske retstænkning, og arbejdet med tysk ret på faget har til formål at skærpe de studerendes forståelse af de fælleseuropæiske grundlæggende retlige begreber og reguleringsmekanismer.
De europæiske retssystemer har en 1000 år lang fælles historisk tradition, som omfatter udviklingen af velkendte principper som culpa og pacta sunt servanda. Men principperne udmøntes meget forskelligt i de forskellige retssystemer. Det sker som følge af forskelle i retstraditioner, og det sker som følge af forskelle i politiske og historiske forudsætninger. Konsekvensen bliver, at de fælles europæiske principielle og ideologiske forudsætninger omsættes til retsregler og praksis med meget forskellige retsfølger og
fortolkninger, i de forskellige nationale retssystemer. Traditionelt har komparativ ret beskæftiget sig med privatretlige emner og privatrettens område bl.a. med det formål at skabe klare og ensartede regler, der kan fremme samhandel på tværs af nationale grænser og nationale retssystemer. Faget inddrager også de offentlige retlige fag, for så vidt som faget har til formål at dække dansk ret i det omfang dansk ret allerede er behandlet på studiets første to år. Disse fag behandles i dansk og tysk ret komparativt. Faget introducerer de studerende til en europæisk orienteret retlig metode og den retshistoriske baggrund herfor. Ved at arbejde komparativt med tysk ret gives en grundlæggende indsigt i de fælleseuropæiske civilretlige principper, som også genfindes i dansk ret. Som led i undervisningen vil disse principper blive illustreret ved praktiske eksempler fra internationale erhvervsretlige problemstillinger inden for bl.a. obligationsretten og ejendomsretten. De studerende vil dermed opnå et metodisk indblik i, hvordan det samme princip kan udmøntes i forskellige retlige modeller og forståelse for de konsekvenser, det har i forskellige lande. Arbejdet med den tyske erhvervsret fra et europæisk perspektiv vil også omfatte EUretlige og andre internationale retskilder med henblik på at illustrere sammenhængen mellem de supranationale retskilder og de nationale retskilders udvikling og fortolkning.

Learning Outcome

- Kendskab til tysk ret
- Kendskab til komparativ ret
- At kunne foretage et kvalificeret valg af et retligt afgrænset emne med henblik på en komparation
- Gennemføre en komparativ analyse.

Pensum omfatter ca. 350 siders engelsk faglitteratur:

1) An introduction to German Law, Robbers, Gerhard. Nomos 5. udgave 2012.

2) An introduction to comparative law, 3rd ed. K. Zweigert & H. Kötz, Clarendon Press 1998/Einführung in die Rechtsvergleichung. Kapitlerne læses som pensum fsva. de afsnit, der behandler tysk ret. Den del af kapitlerne, der omhandler common law, læses som supplerende litteratur. Kapitel A og B: General considerations og The Legal Families of the World, I uddrag: pp 32 –48, 63 – 73. Kapitel II: The Germanic Legal Family, uddrag: pp. 132 - 157 Kapitel VII: The Formation of Contracts, i uddrag: pp. 323-347(Freedom of Contract and its Limits), 356 -364(Offer and Acceptance) Kapitel VIII: The Perfomance of Contracts, i uddrag: pp. 486 – 515 (Breach of Contract), pp. 595 – 628 (Tort in General).

Supplerende litteratur og retskilder:

3) Kompendium på ca. 100 sider, udarbejdet af Stefan Reinel og Inge Rasmussen Kompendiet gøres tilgængeligt via Absalon, og består af retskilder i form af lovtekster, domsuddrag, uddrag af faglitterære artikler og fremstillinger på tysk og engelsk, samt introducerende tekster og øvelser på dansk.

Faget understøtter kompetence til at udfærdige selvstændige skriftlige opgaver på grundlag af selvstændig litteratursøgning og det komparativt element støtter den enkelte studerende ved udformning af problemformulering. Det komparative element indebærer, at de studerende får viden om rettens nationale bundethed i hhv. dansk og tysk ret. Herved opnås en bredere samfundsmæssig forståelse af retten end den dogmatiske viden.
Faget understøtter kompetence til at udfærdige selvstændige skriftlige opgaver på grundlag af selvstændig litteratursøgning og det komparativt element støtter den enkelte studerende ved udformning af problemformulering. Det komparative element indebærer, at de studerende får viden om rettens nationale bundethed i hhv. dansk og tysk ret. Herved opnås en bredere samfundsmæssig forståelse af retten end den dogmatiske viden. I løbet af undervisningsforløbet udarbejdes et skriftligt udkast med overvejelser til eget projekts komparation til holdet, som fremlægges og diskuteres på holdet. Kravet
omfatter således både egen skriftlige og mundtlige fremlæggelse og at kommentere mindst ét andet projekt.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Category
 • Hours
 • Guidance
 • 3
 • Preparation
 • 358,5
 • Project work
 • 33
 • Seminar
 • 18
 • Total
 • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Written examination
Selvstændig skriftlig opgave.
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Exam period

Eksamensdato: 15. januar 2016

Re-exam

Eksamensdato: 29. februar 2016

Criteria for exam assesment

Projektet skrives på dansk, men der indgår tysk og engelsksprogede tekster i pensum. Et vist kendskab til tysk er en forudsætning.