JJUB55075U Sundhedsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Health law

Kursusindhold

Ventetider på kræftbehandling, ret til behandling i udlandet og mangelfuldt tilsyn med kosmetiske klinikker er blot nogle af de emner, som bringer sundhedsvæsenet i offentlighedens søgelys. Sundhedsvæsenet har stor politisk og offentlig bevågenhed, og der sker løbende lovændringer og organisatoriske forandringer for at optimere sundhedsvæsenets funktionsduelighed og patienters rettigheder.
Kurset giver deltagerne et grundlæggende kendskab til sundhedsvæsenets funktion og patienters rettigheder i forhold til det offentlige og det private sundhedsvæsen. Heri indgå også kendskab til tilsyn og kontrolsystemer og forholdet mellem økonomi, retlig regulering og etik inden for et samfundsmæssigt vigtigt område. Kurset illustrerer endvidere samspillet mellem offentlig og privat ret og mellem national og international ret.

Kurset starter ed en kort oversigt over sundhedsvæsenets organisation, opgaver, ressourceforbrug og finansiering. Herefter ser vi nærmere på kvalitetssikring og tilsyn og kontrol med sundhedssektorens personale, herunder tildeling og fratagelse af autorisation og kvaksalveri. Resten af kurset fokuserer på patienters rettigheder både i forbindelse med den ”normale” behandlingssituationer og i ”særlige” behandlingssituationer såsom dødshjælp, abort, videnskabelige forsøg og psykiatriske patienters retsstilling. Der vil løbende blive inddraget aktuelle sundhedsretlige problemstillinger i undervisningen.
Følgende emner vil blive behandlet i undervisningen:

• Autorisation og kvaksalveri
• Tilsyn og kontrol med sundhedspersonale
• Erstatning for skade
• Ret til behandling i Danmark og udlandet
• Patientens selvbestemmelsesret
• Psykiatriske patienters retsstilling
• Aktindsigt og tavshedspligt.
• Kunstig befrugtning.
• Abort og fosterreduktion.
• Livstestamenter og dødshjælp.
• Dødskriterier og organdonation
• Patienten som forsøgsperson.
• EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for patientrettighederne.


Undervisningen tager i vidt omfang udgangspunkt i cases, og det forventes, at deltagerne er indstillet på at indgå aktivt i undervisningen ved at deltage i diskussioner m.v. Dette giver god træning til eksamen, som er baseret på en case. Faget anvender en elektronisk lærerbog i form af undervisningsnotater, som løbende uploades i Absalon.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Redegøre for sundhedsvæsenets opbygning og funktion
- Redegøre for patientens retsstilling i den almindelige og den særlige behandlingssituation og kunne forklare og reflektere over forskelle og ligheder
- Forklare samspillet mellem patientrettigheder og sundhedsrettens tilsyns- og kontrolsystem og diskutere styrker og svagheder i dette samspil
- Identificere relevante sundhedsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en sundhedsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse sundhedsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Mette Hartlev, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen: Sundhed og jura - sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013

 Supplerende materiale som er tilgængeligt i Absalon ca. 50 sider
Samlet pensum cirka 500 - 550 sider.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 235
  • Seminar
  • 40
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
14. - 18. december 2015 (vejl. periode)
Reeksamen
Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.