JJUB55074U Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Cohabitation law - the legal position of unmarried cohabitants

Kursusindhold

Der lever i dag ca. 600.000 personer i samlivsforhold, hvorfor man som jurist, især som advokat, ofte vil få til opgave at tage stilling til juridiske spørgsmål i forbindelse med personers valg af andre samlivsformer end ægteskabet. Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til de vigtigste juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et samlivsforholds etablering og opløsning, eller hvis en af parterne dør. Faget indeholder elementer fra fagene familieret, arveret og formueret, herunder aftaleret og erstatningsret. Da en løsning på en økonomisk tvist i samlevendes indbyrdes forhold ikke kan træffes ud fra familieretlige regler, må en problemstilling kvalificeres og relateres i forhold til formueretlige regler og principper. En analyse af domspraksis indgår her som et væsentligt element. Anderledes i tilfælde af en partners død, hvor der er en række regler, som særligt regulerer samlevendes retsstilling bl.a. i arveloven, forsikringsaftaleloven, pensionsbeskatningsloven og erstatningsansvarsloven. Kursets sigte er både at sætte fokus på konfliktforebyggelse, idet de studerende skal identificere en række mulige problemer, inden de opstår, og at give redskaber til konfliktløsning. Forskelle og ligheder mellem ægtefællers retsforhold og ugifte samlevendes retsstilling analyseres og perspektiveres i lyset af de samfundsmæssige forhold samt vurderes retspolitisk. Der trækkes linjer til retsstillingen i Sverige og Norge og gives et vue over den internationale udvikling.

Det centrale emne er samlevendes retsstilling, men der sammenholdes løbende med ægtefællers retsforhold ud fra navnlig familieretlige, formueretlige og arveretlige vinkler.
I kurset gennemgås følgende emner:

 •  Aftaler før og under samlivet
 •  Samejekontrakter og samlivskontrakter
 •  Eneeje og sameje
 •  Indbyrdes krav, herunder lån og berigelseskrav
 •  Hæftelse og fuldmagt
 •  Formuedeling ved samlivets ophør, navnlig kompensationskrav
 •  Forsørgelse og bidrag
 •  Arv og testamente
 •  Erstatning for tab af forsørger
 •  Livsforsikring og pension
 •  Retspolitiske forslag til lovgivning i dansk ret
 •  Den svenske sambolagen
 •  Det norske husmorsameje
 •  Den internationale udvikling
Målbeskrivelser

- Redegøre for lovgivning, retspraksis og teori inden for de enkelte emner med særligt fokus på ugifte samlevendes retsstilling
- Redegøre for de centrale forskelle mellem ægtefællers retsforhold og ugifte samlevendes retsforhold
- Identificere juridiske problemstillinger i retspraksis og administrativ praksis
- Analysere retlige problemer og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger
- Analysere retspolitiske forslag til lovgivning for ugifte samlevende
- Placere den danske retsudvikling i forhold til retsudviklingen internationalt, herunder i Sverige og Norge
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Ingrid Lund-Andersen, Familieøkonomien, 2011, samt materiale i form af regler, afgørelser og opgaver på fagets hjemmeside

Pensum udgør ca. 500 sider

Familie- og arveret på bacheloruddannelsen
Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på aktiv medvirken fra de studerendes side bl.a. i form af diskussion og gruppearbejde på grundlag af domme og opgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 235
 • Seminar
 • 40
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
14. - 18. december 2014 (vejl. periode)
Reeksamen
Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.