JJUB55069U Handel og engelsksprogede retskilder - OBS! Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2015

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Trade and legal sources in English

Kursusindhold

• Indførelse i engelsksprogede kilder og andre retssystemer
• World Trade Organization
• Bilaterale handelsaftaler (herunder EU-USA, EU- Canada m.fl.)
• WTO, EU, amerikanske og engelske domme (på engelsk) om handelsrelaterede spørgsmål, præcedensværdi, fortolkningsstil, mv.
• Repræsentere regeringer ("lege" diplomater og advokater) i internationale sager/organisationer samt "moot courts" (rollespil) Det kan være udfordrende for en dansk jurist at forholde sig til fremmede retssystemer og arbejde med engelsksprogede retskilder.
Dette kursusfag giver en indføring i engelsksprogede kilder med fokus på international handelsret. Kursusfaget vil således ud over de WTO-retlige kilder også indeholde diskussion af enkelte amerikanske, engelske samt EU-retlige domme, samt de specielle forhold, der gør sig gældende for de retssystemer – såsom hvad det egentligt betyder, at et retssystem er "common law" eller angelsaksisk?
Den faglige substans i kursusfaget omhandler den offentlige internationale handelsret – primært WTO-retten, men også de forskellige bilaterale og regionale aftaler, der i større og større omfang domininerer handelsretten efter sammenbruddet af Doha-forhandlingerne i nullerne - her tænkes specielt på de helt store aftaler såsom "TTIP" mellem EU og USA, eller "TPP" der dækker store dele af Asien og USA.

Målbeskrivelser

De studerende skal være i stand til at:

Viden:
- Forstå og beskrive hvordan man håndterer engelsksprogede kilder, herunder WTO-retlige, EU-retlige, amerikanske og engelske domme (evt. flere), herunder at forstå grundlæggende begreber i disse engelskssprogede domme.
- Beskrive hvordan WTO-systemet fungerer (historie, organisationens opbygning, handelspolitiske problemstillinger samt den daglige funktion af organisationen).
- Forklare de grundlæggende principper af det multilaterale handelssystem (ikke-diskrimination, mest-begundstigelses-princip, mv.) samt tvistbillægelsessystemet i WTO.
- Forklare de grundlæggende problemstillinger ved bilaterale og regionale handelsaftaler, samt identificere de største regionale aftaler.

Færdigheder:
- Identicere de forskellige typer domme/rapporter, deres juridiske status, den juridiske tradition de tilhører (f.eks. angelssaksisk, civilretligt, eller en slags hybrid eller pluralistisk model), den type fortolkning, der benyttes, samt præcedensværdien af afgørelser i forskellige systemer.
- Forstå og idenfificere de forskellige retsindstandser, der kan være relevante, når et land ønsker at bringe en sag, samt forstå hvorvidt private parter ligeledes kan gøre deres krav gældende (f.eks. kan private parter bringe sager om anti-dumping i USA).
- Forstå diplomatiet i international relationer med fokus på WTO (de forskellige roller WTO-sekretariatet, NGO, medlemsstaterne, mv. har).
- Identificere og træffe beslutninger om, hvilke WTO-retlige domme, der er relevante ved en hypotetisk problemstilling, samt navigere i mellem de forskellige WTO-aftaler og eventuelt bilaterale aftaler.
- Grundlæggende forholde sig til den forhandlingsmæssige situation i lyset af den 9. ministerkonference i WTO i Bali i december 2013, samt dagsordener som grøn handelsliberalisering, der har været meget højt på den danske agenda.

Kompetencer:
- Idenfificere og foreslå en strategi til et bestemt handelspolitisk problem (juridisk, politisk, forhandlingsmæssigt, mv).
- Forholde sig kritisk til forskellige typer juridiske problemstillinger og fortolkninger primært i WTO-retten, samt forholde sig kritisk til domme/rapporter.
- Selvstændigt formulere en juridisk problemstilling og finde materiale til løsningen heraf, herunder træffe beslutninger om relevansen af forskellige delspørgsmål og sortere selvstændigt og prioritere materialet ud fra dets juridiske kildeværdi samt øvrig relevans i det eller de relevante retssystem(er).
- Selvstændigt give tilbagemeldinger på andre gruppers skriftlige opgavebesvarelser.

Undervisningsmaterialet vil primært bestå af tidsskriftartikler på dansk og engelsk, samt en engelsksproget lærebog.
Alle domme vil være på engelsk. (ca. 750 sider).
Lærebogen vil i E2014 være: "International Trade Law" af Guzman og Pauwelyn, Wolters Kluwer, anden udgave, 2012, ISBN: 978-1-4548-0539-7 (CB), ISBN: 978-1-4548-2229-5 (PB) (samme bog som i BA/KA-faget E2013). Domme og lovtekster kan downloades fra internettet - primært på www.wto.org
Det kan anbefales at købe: WTO Legal Texts, Cambridge University Press.

Kurset vil udvikle kompetencer primært på KA plan, men specielt:
- Juridisk informationssøgning af internationale kilder
- Specialiseret viden om en juridisk discipline
- Diskutere juridiske emner i en større international kontekst
- Træffe kvalificerede juridiske valg samt kritisk forholde sig til domme
- Rådgive om juridiske problemstillinger under hensyntagen til politiske, økonomiske og sociale forhold
- Selvstændigt planlægge, kontrollere og styre komplekse arbejdsprocesser, herunder formulering af af løsninger – også under tidspres (f.eks. i timen).
5 semester af BA eller bestået BA.
Rimelige engelskkundskaber, men det er ikke nødvendigt at kunne alle de engelske juridiske fagudtryk.
Undervisningsformen vil være interaktiv og bestå primært af problem-baseret undervisning, hvor de studerende i grupper forholder sig forskellige problemer, der bliver samlet op i plenum.
Grupperne kan fra tid til anden bestå af ”lande” således, at man fast repræsenterer et land og fremlægger netop det lands politiske holdning til fiktive møder og i konfliktløsningsorganet i WTO.
Undervisningen vil også bestå af "moot courts" af eksisterende WTO-sager. Underviseren vil ikke "gennemgå" undervisningsmaterialet - men i stedet forklare baggrunden for visse udviklinger, kort ridse nogle hovedpunkter op fra en kompliceret dom, osv. og herfra formulere nogle spørgsmål, som de studerende kan arbejde med i grupper. Efter gruppearbejdet vil underviseren gennemgå og diskutere resultaterne af gruppearbejdet. Der vil således ikke være f.eks. studenterpræsentationer af domme, men i stedet vil grupperne f.eks. skulle præsentere løsninger til, hvordan EU kunne formulere deres forbud mod handel med sæler, så det f.eks. tilgodeser Inuiterne på baggrund af den seneste WTO-dom.
Der vil også blive arbejdet med selvstændigt at formulere juridiske problemformuleringer i f.eks. gruppearbejde over nogle temaer - såsom handel og dyrevelfærd eller handel og klima. Her kan opgaven bestå i at identificere en juridiske problemstilling, udarbejde en juridisk problemformulering og udarbejde et skriftligt svar på 3-5 sider. Dette vil forberede de studerende til at skrive speciale og fremtidigt arbejde selvstændigt som jurist. Disse opgaver vil også skulle laves i grupper.
De skriftlige opgaver vil blive rettet og givet tilbagemeldinger på af underviseren, men de studerende skal også give tilbagemeldinger på hinandens.
BA-studerende vil modtage ekstra hjælp ved opgaver, hvor der selvstændigt skal formuleres juridiske problemstillinger og selvstændigt skal findes materiale.
De studerende skal udarbejde den skriftlige eksamen individuelt og selvstændigt udfærdige opgaven, men de må gerne tale sammen og diskutere opgaven. Identiske sætninger i to eller flere opgaver vil blive opfattet som at den studerende ikke selv har skrevet opgaven og man SKAL derfor selv skrive alle sætninger og ikke "låne" sætninger selvom man har diskuteret spørgsmålet med en klassekammerat.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 358,5
  • Seminar
  • 54
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 døgn
Stillet individuel opgave, 3 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 4. - 7. december 2015

Reeksamen

Eksamensdato: 22. - 25. januar 2016

Kriterier for bedømmelse

Karakteren gives på baggrund af den skriftlige eksamen, som er med censur. Opgaven består i 2-3 spørgsmål, der relaterer sig til opgaver og øvelser i undervisningen, hvoraf den opgave vil være formuleret, så den studerende selvstændigt skal arbejde med at formulere og besvare det juridiske spørgsmål (som de studerende har arbejdet med i undervisningen). Spørgsmålene kan være stillet med et eller flere underspørgsmål, hvor de studerende f.eks. skal forholde sig til, hvilket retssystem kilderne stammer fra, præcedensværdien osv.
Underspørgsmål kan også relatere sig til en forhandlingssituation eller en politisk situation.
BA-studerende får mere snævre rammer til det selvstændige spørgsmål, som svarer til den yderligere coaching de har modtaget i undervisningen - f.eks. en delvist udarbejdet problemformulering, hvor den studerende indenfor visse rammer skal arbejde selvstændigt videre med spørgsmålet.