JJUB55023U Fast ejendom - regulering og køb

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Real Estate: Purchasing, Land Use - Private and Public Law Perspectives

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for samt evnen til at forklare centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom, hensynene bag disse samt deres systematiske sammenhæng. Undervisningen har endvidere til formål at opøve den enkelte studerendes evne til ved anvendelse af juridisk metode at identificere problemstillinger i et konkret retsforhold omhandlende fast ejendoms omsætning og anvendelse, samt at analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante formueretlige retskilder
– herunder at argumentere for flere forskellige mulige løsninger og at træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse.
Endelig skal de studerende blive i stand til skriftligt
– og til dels mundtligt
– at kunne formidle såvel problemstillingerne som analysen.

Faget giver et grundlæggende kendskab til de grundbegreber og retsregler, som er bestemmende for, hvordan fast ejendom omsættes og anvendes i Danmark. Faget er formueretligt forankret, men er tillige tværfagligt fag, der indeholder nogenlunde lige store dele formueret og miljøret samt elementer af den almindelige forvaltningsret, forfatningsretten og EU-retten. Faget tager afsæt i de almindelige privat- og offentligretlige regler, som gennemgås på bacheloruddannelsens 1. til 3. år, hvor reglerne om fast ejendom kun omhandles i begrænset omfang. Faget illustrerer, hvordan de almindelige privat- og offentligretlige regler kan anvendes på et specialiseret, praktisk betydningsfuldt retsområde, og gennemgår centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom.
Faget omhandler for det første de formueretlige regler om omsætning og finansiering af fast ejendom – herunder misligholdelseslæren, ejerskifteforsikring og finansieringsformer – og giver dermed et udvidet kendskab til centrale obligations- og tingsretlige regler, der er gennemgået i Formueret II.
For det andet omhandler faget de grundlæggende regler, der regulerer anvendelsen af fast ejendom. Disse regler beror i væsentlig grad på offentligretlige regulering – herunder om zoneinddeling, planlægning samt om forurening af og fra fast ejendom. Endvidere omhandles de rådighedsbegrænsninger, der hviler på privatretligt grundlag – herunder servitutter. Derved illustrerer faget det ofte komplekse tværfaglige samspil mellem bl.a. den forvaltnings- og miljøretlige regulering og privatretlige regler (herunder erstatningsretlige og naboretlige regler). Endelig behandles de indgreb i anvendelsen af fast ejendom (bortfald af ejendomsret), som skyldes ekspropriation og hævd.
Faget giver et solidt fagligt grundlag for en række formueretlige og miljøretlige valgfag på kandidatuddannelsen.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Peter Pagh: Fast ejendom – regulering og køb, (2013, 2. udgave)

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 235
  • Seminar
  • 40
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer.
Der stilles korte opgaver samt spørgsmål fra forskellige dele af pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 11. januar 2016

Reeksamen

Eksamensdato: 29. februar 2016