JJUB55019U Diskriminerings- og ligestillingsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Non-discrimination and Equality

Kursusindhold

Det er kursets formål at udvikle evnen til
• at identificere diskriminationsproblemer ved hjælp af diskriminationsretlige grundbegreber (direkte og indirekte diskrimination, krydsdiskrimination m.v)
• at argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete diskriminationstilfælde, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg.
• perspektivere diskriminations- og ligestillingsretlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i diskriminations- og ligestillingsretten på basis af fra såvel nationale (ankenævn, domstole m.v.) som ikke-nationale (EF-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol m.v) afgørelsesfora
• at sammenligne og analysere forskellige disse foras fortolknings- og argumentationsstil
• at formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Fagets kerne er ret til ligebehandling og forbud mod diskrimination. Ret til ligebehandling og forbud omfatter køn, nationalitet, etnicitet, handicap, alder ,seksuel orientering m.v. Disse rettigheder og forbud er stort set generelle dvs, at de dækker såvel privat som offentlig virksomhed, såvel lov som aftale. Der er tale om et alment retligt krav som det er afgørende at have et grundlæggende kendskab til som jurist. Ligebehandlingsrettigheder og diskrimineringsforbud hviler i sær på EU-traktaten med tilhørende forordninger og direktiver. Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder diskriminationsforbud inden for konventionens område. En række FN-konventioner dækker rettigheder (civile/politiske/økonomiske, sociale m.v.) dels grupper (kvinder, børn, handicappede, race etc.) I dansk lovgivning findes en række love, der implementerer EU-direktiverne f.eks. ligestillingsloven, lov om etnisk ligebehandling m.v. Fra 1. januar 2009 er der etableret et generelt klagenævn, der omfatter håndhævelse af alle diskriminationsforbud og alle ligebehandlingsrettigheder. Kurset vil blive tilrettelagt med følgende elementer, hvor studenternes evne til at identificere, analysere, argumentere og perspektivere og formulere vil blive vægtlagt

• De diskriminations- og ligestillingsretlige grundbegreber
• Retskilder: EU-traktaten med forordninger og direktiver, Den Europæiske menneskerettighedskonvention, FN-konventioner sammenholdt med dansk lovgivning
• De gældende diskriminationsforbud: Køn, nationalitet, alder, handicap, etnicitet, seksuel orientering, tro
• Retspraksis fokuseret på fortolknings- og argumentationsvalg
• De retshåndhævende organer: Diskriminationsnævn, Ankestyrelsen, danske domstole, EF-domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Alt undervisningsmateriale vil blive lagt ud på fagets hjemmeside, medmindre andet oplyses
• Tekstsamling
• Afgørelsessamling
• Regelsamling med EU-retskilder, konventioner, m.v. samt dansk lovgivning
• Aktuelle supplerende tekster, sager og retskilder.

Pensum er udvalgt således at case-gennemgangen integreres med de udvalgte tekster om diskriminations- og ligestillingsretlige problemstillinger, herunder grundbegreber og de enkelte diskriminationsforbud. Der lægges vægt på, at studenternes trænes i at læse retskilder og afgørelser, såvel nationale som ikke nationale.

Undervisningen er casebaseret. Kursets problemstillinger vil blive indlært gennem retspraksis fra såvel EFD, EMD, andre Europæiske lande som danske domstole og nævn Undervisningen tilrettelægges gennem hele kurset baseret på de studerendes aktive deltagelse i casegennemgangen. Kursets grundlag er den argumentative ret dvs. med fokus på den retlige argumentation og træning af de studerendes evne til at vurdere diskriminations- og ligestillingsretlige argumenters juridiske kvalitet og holdbarhed. Kursets problemstilling har nær sammenhæng med fakultetets forskningsmæssige satsning i centret WELMA (retlige studier i velfærd og EU-retlig markedsintegration) www.welma.eu NB: Studerende bør være opmærksomme på, at kurset i sin undervisningsform i afviger fra den formentlig mere tilvante form med lærerens tekstgennemgang som grundlag for undervisningen. Ligestilling og diskriminering er et ydermere et nyt fagområde for de jurastuderende. Dets værdibasering er meget klar og kan derfor opfattes som ”politisk” i modsætning til mere indarbejdede tilvante fag. Faget er således velegnet for studerende, der ønsker at arbejde aktivt og kritisk med stoffet,med en undervisningsform og fagtilgang, der adskiller sig fra den mere gængse på bacheloruddannelsen.

Kurset er ikke velegnet til selvstudium
Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 235
  • Seminar
  • 40
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en/en del af de ved undervisningen gennemgåede retsafgørelser. Der vil være forberedelsestid.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.