JJUB55017U Erstatning i forsikringsretlig belysning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tort Law in an Insurance Law Perspective

Kursusindhold

Erstatnings – og forsikringsretlige forhold er i dag relevante på en lang række områder både i privatlivet og erhvervslivet. Der er derfor en nær sammenhæng mellem disse to fagområder. De erstatningsretlige regler er ofte afgørende for, om en skade er forsikringsdækket, men samtidig har de forsikringsretlige regler og kontraktsvilkår betydning for, om der er dækning ved forsikringen for en bestemt skade. Formålet med faget er at belyse dette samspil nærmere, det vil bl.a. sige at der ses på skadesbegivenhederne i et helhedsperspektiv, ligesom det sker i praksis. Kurset indledes med en introduktion til samspillet mellem de to regelsæt på det generelle plan, hvorefter der fokuseres på en række specialområder, herunder samspillet mellem erstatning og forsikring i relation til trafikskader, miljøskader, arbejdsskader, patientskader m.fl.

Undervisningen vil blive tilrettelagt således, at der først gives en generel introduktion til samspillet mellem erstatningsretten og forsikringsrtten (ca. 4-6 timer). Derefter vil der blive fokuseret på de enkelte specialområder( ca. 24-26) timer. Der vil til dels blive anvendt en casebaseret metode, således at de studerende præsenteres for sagskomplekser, der indeholder såvel erstatnings- som forsikringsretlige problemstillinger og gennem interaktiv undervisning trænes i at identificere og behandle de retlige problemer, som samspillet mellem erstatning og forsikring giver anledning til i praksis. Der vil endvidere blive fokuseret på, hvordan det enkelte specialområde forholder sig til det overordnede tema om samspillet mellem erstatning og forsikring.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Pensum vil dels bestå af et kompendium med nyskrevet materiale til brug for faget, dels at en materialesamling med uddrag fra eksisterende lærebøger samt artikler. Materialesamlingen vil endvidere indeholde supplerende litteratur.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 235
  • Seminar
  • 40
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Eksamen planlægges gennemført som en almindelig mundtlig eksamen med forberedelse, der tager udgangspunkt i en konkret case.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Hold 1 og 2: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode) Hold 3: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.