JJUB54089U Obligationsret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law of Obligations

Kursusindhold

At sikre, at de studerende opnår viden om centrale obligationsretlige begreber og problemstillinger.

Obligationsret dækker begrebsmæssigt over den del af formueretten, som omhandler inter partes- relationen. Centralt står reguleringen af misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser.

Målbeskrivelser

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. om eksamensformen nedenfor – kunne:

1) Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler og disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
2) Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
3) Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
4) Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
5) Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
6) Beskrive relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling og
7) Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger.

Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. og 2. Del, udgivet i henholdsvis 2006 og 2011. Kap. 1-6 og 8-13 fraregnet afsnittene 1.4.5, 2.1, 3.3.2, 4.2, 8.3, 9.5.3 og kap. 11, samt kap. 15-16. Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II (2014) kap. 14.

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse TfR 1/2-2013 s. 94-144.

Samlet antal sider: 511.
 

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside. Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 219
 • Forelæsninger
 • 10
 • Projektarbejde
 • 8
 • Seminar
 • 38
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 27. maj 2016

Reeksamen

Eksamensdato: 2. august 2016