JJUB54084U Studieteknik og læringsproces

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Study techniques and learning processes

Kursusindhold
Formålet med faget er at klæde nye jurastuderende på til universitetsstudiet og til de læringsmetoder og undervisningsformer, der knytter sig til 2011-studieordningen. Faget har til hensigt, at etablere en studieteknisk og – metodisk referenceramme, der kan danne udbytterigt afsæt for såvel gruppebaseret som individuel læring gennem hele studieforløbet og på tværs af forskellige fagelementer.

Faget har til hensigt at:
- introducere den studerende til casebaseret gruppearbejde - herunder hvordan man som studerende aktivt arbejder med og bidrager til studiegruppens faglighed, udvikling, dynamik og læringsudbytte.
- stimulere den studerendes refleksivitet omkring eget studieforløb.
- understøtte den studerendes anvendelse af studietekniske redskaber, forskellige læringsmetoder og informationssøgningsredskaber.
Målbeskrivelser
- identificere forskellige læringsformer og definere personlige læringspræferencer og udviklingsområder.
- beskrive mål, ønsker og indsats på studiet.
- relatere viden om gruppers dynamik og udvikling samt konflikthåndtering til studiegruppens arbejdsform.
- anvende grundlæggende studietekniske redskaber med henblik på at optimere læringsudbyttet.
- foretage grundlæggende informationssøgning. anvende konstruktive, gruppefokuserede procesredskaber og kommunikationsformer i studiegruppens arbejde og udvikling.
- nuancere og perspektivere egen faglighed gennem deltagelse i struktureret gruppearbejde.
- Evaluere og kvalificere studiegruppens arbejdsform og - metode ud fra gruppebaserede arbejdsredskaber.
Foreløbig pensumbeskrivelse og fordeling mellem fagets 3 hovedområder:
Informationssøgning: Biblioteket udarbejder i foråret en vejledende informationssøgningsmanual. Omfang: cirka 5-10 sider.

Individuel Studieteknik: I samarbejde med Line Sander, Supplement videreudvikles det eksisterende undervisningsmateriale fra Sander, L. (2008): Studieteknik- vejen til et effektivt studie, Supplement. Evt. suppleret med udvalgte kapitler fra Harboe, T. & Ravn, J (2010): Studieteknik – eller kunsten at studere, Nyt Teknisk Forlag. Omfang: cirka 50 sider.

Studiemetode – gruppebaseret læring: I samarbejde med gruppekonsulent Arno Kaae, RUC udarbejdes en vejledermanual med praktiske øvelser og gode råd til gruppearbejde. Endvidere udvælges teoretisk funderet undervisningsmateriale om gruppearbejde og konflikthåndtering fra eksisterende litteratur på området. Omfang: Cirka 70 sider.
Faget studieteknik og læringsproces er et procesfag, der giver de studerende en studieteknisk referenceramme for deres læring.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 46,75
  • Forelæsninger
  • 10
  • Vejledning
  • 12
  • I alt
  • 68,75
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur