JJUA55097U Udvidet Miljøret - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Environmental Law - extended Master Course - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

Kurset omfatter de centrale dele af miljøretten: forureningsbekæmpelse, naturbeskyttelse, planlægning, miljøvurdering, jordforurening, vandforvaltning, affaldsregulering, ansvar for miljøskader, råstofregulering og landbrugets forurening.

Behandlingen af emnerne tager udgangspunkt i hovedlovene med inddragelse af relevant EU-lovgivning og retspraksis (60-70 obligatoriske domme). I sidste del af kurset belyses tillige de ofte komplicerede regler, der gælder for miljøprocessen med omtale af administrativ rekurs, domstolsadgang og betydning af Århus-konventionen. Ved hjælp af cases trænes de studerende i at anvende stoffet på praktisk forekommende sager, og der forventes indlagt to processpil i forløbet.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give deltagerne forudsætninger for at arbejde med miljøretlige problemstillinger. Indholdet i kurset retter sig både mod sagsbehandling, tilsyn, håndhævelse samt rådgivning af virksomheder, borgere og grønne organisationer. Kurset henvender sig derfor til de studerende, som søger en fremtid som advokat eller som sagsbehandler og henvender sig især til de studerende, som vil fordybe sig i miljøretlige problemstillinger.

Som pensum bøger anvendes:

Revsbech & Puggaard: Lærebog i miljøret (4. udg.) 2008

Peter Pagh: Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006
-Da dele af lærebøgerne er forældet, vil der blive udarbejdet et supplerende kompendium samt indgå nyere artikler. Den obligatoriske litteratur vil have et omfang på ca. 1.000 sider. Herudover vil indgå ca. 60 obligatoriske domme.

Kurset vil træne de studerende i juridisk analyse af kompliceret faktum med anvendelse af flere forskellige love og EU-regler, hvor der tillige ofte må tages højde for privatretlige retsforhold. Kurset vil endvidere træne de studerende i samspillet mellem materielle regler, håndhævelse og forvaltningsprocessuelle, civil- og strafprocessuelle regler. Efter et velgennemført kursus forløb skal den studerende være i stand til at rådgive eller sagsbehandle i de almindeligt forekomne miljøretlige sager.
Undervisningen vil have karakter af forelæsninger og studentergennemgang suppleret af processpil
Kurset overlapper ikke med andre fag på kandidatuddannelsen. Kurset kræver ikke, at den studerende på BA-uddannelsen har haft valgfaget Grundlæggende miljøret eller valgfaget, Fast ejend, regulering og køb - men de indledende dele af kurset, er nemmere, hvis den studerende har haft et af disse valgfag
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 482
  • Seminar
  • 68
  • I alt
  • 550
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

30. maj - 3. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Identificere komplicerede miljøretlige problemstillinger, herunder samspil mellem forvaltningsret, EU-ret og privat ret og folkeret

- Analysere komplekse problemstillinger indenfor miljøretten ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler og forstå de basale dele af miljørettens faktum

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere miljørettens konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i miljøretten

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde