JJUA55096U Straffeprocesret (Tidl. Straffeproces)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Criminal Procedure

Kursusindhold

Målet med undervisningen er, at de studerende skal kunne redegøre for og anvende de regler, der gælder om straffesagers behandling i dansk ret. Der er tale om en central juridisk disciplin, som er af afgørende betydning for studerende, der sigter mod ansættelse i retssektoren, dvs domstolene, anklagemyndighed, politi eller som advokater. Desuden en række ministerier, bl.a. justitsministeriet samt fængsler, kriminalforsorg m.v.

I løbet af kurset beskrives den gældende procesmåde og de grundprincipper, der behersker den danske strafferetspleje. Der redegøres for domstolenes, anklagemyndighedens og forsvarets organisation og kompetence, sigtedes retsstilling, reglerne om anholdelse og varetægtsfængsling samt de øvrige tvangsindgreb. Endvidere beskrives sagens gang i de forskellige typer af sager (domsmandssager, nævningesager, tilståelsessager) samt de gældende regler om appel og genoptagelse. Endelig omtales Danmarks internationale forpligtelser på det straffeprocessuelle område (Den europæiske Menneskerettighedskonvention, udleveringsaftaler m.v.).
Emnerne gennemgås i den nedennævnte rækkefølge:

 • Politiets opgaver og organisation
 • Anklagemyndigheden, Efterforskning
 • Sigtede, Forsvarerbistand, Forsvarerens beføjelser og pligter
 • Anholdelse, Varetægtsfængsling, Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Domstolenes saglige kompetence i straffesager
 • Værneting og forening af straffesager
 • Domsforhandling
 • Anklagemyndighedens opgaver, Påtale og tiltale
 • Beviser
 • Domsforhandling og domI forbindelse med kurset vil der eventuelt blive arrangeret besøg i Københavns Byret.
Målbeskrivelser

- Redegøre for retsvæsenets opbygning og funktion med særligt henblik på strafferetsplejen.
- Identificere relevante regler indenfor strafferetsplejen hurtigt.
- Redegøre for det præcise indhold af samt placering af grundlæggende bestemmelser.
- Redegøre for internationale regler, navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med tilhørende domstol.
- Redegøre for anklagemyndighedens, forsvarerens og dommerens opgaver og retsstilling i en straffesag.
- Redegøre for en sags gang i systemet med henvisning til de relevante bestemmelser.
- Forklare samspillet mellem anklagemyndigheden og forsvaret samt dommer, anklagemyndighed og forsvar og diskutere styrker og svagheder ved systemets opbygning.
- Redegøre for og analysere væsentlige domme på det straffeprocessuelle område.
- Identificere relevante straffeprocessuelle problemer og retlige problemer i et komplekst materiale.
- Analysere komplekse straffeprocessuelle problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

”Straffeprocessen af Eva Smith, Jørgen Jochimsen, Michael Kirstrup og Jakob Lund Poulsen, 2. udgave (forlaget Thomson)

I bogen læses følgende: Kapitel 2, 4, kapitel 3.1-3.3, kapitel 4.1-4.3.1, kapitel 4.4-4.5, kapitel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 og 7.5 (ekskl. 7.3.3 og 7.5.2-7.5.5), kapitel 5, kapitel 6.1-6.5 (ekskl. 6.5.2), kapitel 8.1, kapitel 8.2.1-8.2.4 og kapitel 8.2.9, kapitel 8.3-8.3.2.4, kapitel 8.8, kapitel 8.9-8.9.7.5, kapitel 9.1-9.2, kapitel 9.3.2.6-9.3.2.8, kapitel 9.3.3.3-9.3.3.4, kapitel 10.3-10.6, kapitel 12.1.

Pensum omfatter ca. 531 sider.


Anbefalet læsning:
• Det anbefales at læse følgende kapitler, som anses for ”supplerende litteratur”:
- Kapitel 2.6 - Dommerhabilitet
- Kapitel 8.4 – Beslaglæggelse
- Kapitel 8.6 - Legemsindgreb
- Kapitel 9.4 – Bevisbedømmelse
- Kapitel 12.2 – 12.8 Anke og genoptagelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Hold 1: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Hold 2: 14. 18. december 2015 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet