JJUA55090U Momsret for virksomheder i EU

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

VAT Law in Relation to Activities in the EU

Kursusindhold

Momsretten er en vigtig del af skatte- og afgiftsretten, herunder fordi mere end 20 % af statens skatte og afgiftsprovenu stammer fra momsindtægterne, hvorimod – til sammenligning – selskabsskatterne kun udgør ca. 6 % af skatte- og afgiftsprovenuet. Momsretten er særlig spændende og udfordrende at arbejde med pga. at momsretten i meget høj grad er EU-harmoniseret qua momssystemdirektivet, hvilket nødvendiggør inddragelse af EU-regulering og EU-Domstolens praksis i forbindelse med næsten enhver løsning af en momsretlig problemstilling. Et indgående kendskab til momsretten er en klar fordel for jurister, der arbejder med danske og internationale forhold, idet momsretten er relevant for alle virksomheder inden for alle sektorer – det være sig offentlige, private eller almennyttige virksomheder m.v. – der har aktiviteter i Danmark, EU eller uden for EU. Samtidig er momsretten meget bredt anvendelig for jurister, idet momsretlige spørgsmål kan opstå inden for alle andre retsområder, som f.eks. erhvervsretten, aftaleretten, bygge- og entrepriseretten m.v. Kurset vil udgøre et solidt grundlag enten som supplement til en skatteretlig/anden juridisk profil eller som et godt fundament for en specialisering inden for momsret. Indholdet af kurset er delt op i følgende ni overordnede temaer:

• Introduktion til faget og momsretten: Momsrettens historie i Danmark og i EU, EU-harmoniseringen på momsområdet, formålet med momssystemet, momsrettens kilder

Tema I: EU-rettens påvirkning af dansk ret, EU-retlige retskilder og fortolkningsprincipper, EU-Domstolens funktion og domspraksis

Tema II: Momsretlige grundprincipper: Merværdiafgiftsprincippet, forbrugsbeskatningsprincippet, neutralitetsprincippet, territorialitetsprincippet, destinationslandsprincippet, oprindelseslandsprincippet

Tema III: Momspligtig person: Selvstændig økonomisk virksomhed, fællesregistrering, momsfritagne virksomheder, private personer

Tema IV: Momspligtig leverance: Levering af varer og ydelser mod vederlag, momsfrie leverancer af varer og ydelser, virksomhedsoverdragelse, sammensatte leverancer

Tema V: Momsfradragsret: Fuldt fradrag, intet fradrag, delvist fradrag, herunder omsætningsfordeling og skøn

Tema VI: Leveringsstedsregler for varer og ydelser ved leverancer i Danmark, inden for EU og uden for EU

Tema VII: Momsgrundlaget, momsregistrering, momsangivelsen, betalingspligt, fakturering

Tema VIII: Skatte- og afgiftsmyndighedernes organisation og opgaver, bindende svar, skatte- og afgiftsproces, herunder frister, forældelse og efterangivelse

Tema VIIII: Særligt udvalgte temaer om f.eks. grænsehandel, offentlige virksomheder, salg af fast ejendom, rådgiveromkostninger, holdingselskaber, finansielle virksomheder, international handel, misbrug m.v. Undervisningen er baseret på problem- og løsningsorienteret læring, hvor de studerende lærer momsretlig argumentation i både skrift og tale. De studerende vil aktivt komme til at arbejde med momsretten både på det principielle plan og på det mere praktiske plan med henblik på at blive i stand til at løse momsretlige problemstillinger ud fra en helhedsorienteret tilgang til teori og praksis. Da momsretten og skatteretten ofte har tætte berøringsflader, vil der i undervisningen blive perspektiveret tilbage til kursusfaget Skatteret/Grundlæggende Skatteret, når det kan hjælpe til at øge indlæringen og forståelsen ved, at de studerende kan relatere momsretten til tidligere opnået viden på skatteområdet.

Målbeskrivelser

Det er målet med kurset, at de studerende efter gennemførelsen af kurset har lært følgende:

• Diskutere EU-rettens betydning på momsområdet, og perspektivere momsretten til dens EU-retlige kontekst

•Udvælge relevante momsretlige retskilder, og på baggrund heraf fortolke og anvende disse til at løse momsretlige problemstillinger i konkrete cases/øvelsesopgaver

• Redegøre for momsretlige grundprincipper, og reflektere over princippernes betydning for en momsretlig problemstilling

• Analysere og vurdere, om en fysisk eller juridisk person kan anses for at være en momspligtig person i konkrete cases/øvelsesopgaver, samt forholde sig kritisk til resultatet af vurderingen

• Analysere og vurdere, om en leverance af varer eller ydelser er momspligtig eller ej, samt argumentere for eller imod momspligt

•Forklare og bruge reglerne om momsfradragsret til at fremkomme med løsningsforslag til problemstillinger i forbindelse med momsfradragsretten i konkrete cases/øvelsesopgaver

• Redegøre for leveringsstedsreglerne for varer og ydelser og fastlægge leveringsstedet i konkrete cases/øvelsesopgaver, samt reflektere over formålet med og baggrunden for leveringsstedsreglerne

• Beskrive reglerne for momsgrundlaget, momsregistrering, momsangivelsen, betalingspligt og fakturering, samt anvende reglerne i konkrete cases/øvelsesopgaver

• Forstå skatte- og afgiftsmyndighedernes organisation, og vurdere skatte- og afgiftsprocessuelle spørgsmål om frister, forældelse og efterangivelse, og evaluere konsekvenserne heraf

• Analysere, vurdere og finde frem til løsninger på større cases/øvelsesopgaver om særligt udvalgte temaer med fokus på at diskutere og argumentere for løsningen af de momsretlige problemstillinger, samt evaluere løsningen på problemstillingen ud fra et teoretisk og praktisk synspunkt

•Formidle og formulere sin momsretlige viden og argumentation fagligt og terminologisk korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, samt perspektivere til skatteretlige grænseflader i mindre omfang.

Materialesamling i momsret på ca. 600 sider.

Materialesamlingen vil f.eks. indeholde uddrag af litteratur, artikler, momssystemdirektivet, EU-domme, domme og afgørelser m.v. Derudover vil der blive udarbejdet cases/øvelsesopgaver til brug for den løbende undervisning og workshops.

Undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, som indbyder mest muligt til aktiv involvering af de studerende i form af oplæg, diskussioner, cases/​øvelsesopgaver, workshops om særligt udvalgte temaer, virksomhedsbesøg m.v. Undervisningen vil variere mellem individuelt og kollektivt studium. I forbindelse med cases/​øvelsesopgaver samt workshops vil der blive lagt vægt på at udvikle de studerendes evner til at kombinere teori og praksis ved, at de studerende skriftligt skal udarbejde f.eks. breve, afgørelser, bindende svar, bestyrelsesnotater m.v., med henblik på at forberede de studerende til et fremtidigt praktisk arbejde med momsret.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Seminar
  • 48
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 6. - 7. juni 2016

Reeksamen

Eksamensdatp: 8. - 9. august 2016