JJUA55081U Fonde og foreningers retsforhold - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law of Foundations - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

- Fondsmyndighedens rolle, ansvar og kompetencer,

- Revisors rolle, ansvar og kompetencer

- Fondsbestyrelsens rolle, ansvar og competence, -

- Direktionens og administrator rolle, ansvar og kompetencer

- Uddelingsbegrebet

- Vedtægtsændringer,

- Formålsfortolkning,

- Transaktioner med nærtstående,

- Vederlæggelse af bestyrelse og direktion,

- Problemstillinger forbundet med stifter og dennes nærtstående, herunder uddelinger, bestyrelsessammensætning m.v.

- Væsentlige gavegivere og bidragsydere

- Offentlige selvejende institutioner,

- Non-profit begrebet og non-profit virksomheder

- Forskelle og ligheder med foreninger og selskaber,

- Skat og afgift forbundet med stiftelse, drift og opløsning af fonde,

- God fondsledelse,

- Stiftelse og opløsning af foreninger,

- Den grundlovssikrede foreningsfrihed,

- Pligt til medlemskab af foreninger,

- Generalforsamlingens beføjelser og kompetence,

- Medlemsdemokrati (valg og afstemninger),

- Oligariske (fåmandsstyrede) foreninger

- Bestyrelsesansvar og hæftelse,

- Vedtægtsændringer,

- Foreningers skatteforhold

Målbeskrivelser
 • Redegøre for fondens og foreningens særlige retlige karakteristika og udfordringer
   
 • Viden om og forståelse for fondes og foreningers rolle i samfundet
   
 • Redegøre for teorier om god ledelse i fonde og foreninger
   
 • Identificere, formulere og analysere fondsretlige problemstillinger og komme med velbegrundede løsningsforslag
   
 • Diskutere åbenhed og transparens i forhold til fonde og foreningers virksomhed og uddelinger
   
 • Fortolke fonds- og foreningers vedtægter og evaluere behov for ændringer i disse
   
 • Analysere og diskutere fonde og foreningers retlige problemstillinger udfordringer og muligheder i relation til virksomhed og uddeling
   
 • Vurdere erstatningsretlige problemstillinger i forhold til undladelser og handlinger af fonds- og foreningsledelsen
   
 • Strukturere og gennemføre videnskabeligt problemorienteret projektarbejde alene eller i en gruppe
   
 • Analysere fonde og foreningers skatte- og afgiftsmæssige udfordringer
   
 • Analysere fordele og ulemper ved at stifte fonde og foreninger samt opløse disse
   
 • Evaluere organiseringen af fonde og foreninger og komme med velbegrundelse forslag til alternative modeller
   
 • Evaluere fonds- og foreningsretlige problemstillinger og valg af organisationsform og –struktur
   
 • Formidle om fondsretlige forhold på en klar og struktureret måde

Materialesamling bestående af originaltekster samt uddrag af bøger og artikler ca. 600 sider.

Endvidere vil lov, lovforarbejder samt praksis blive inddraget.

Viden og forståelse for den juridiske grundfigur fond, selvejende institution og forening

Kendskab til dansk fonds- og foreningsret overfor lignende regler i det kontinentale europa og i common law

Specialiset faglig viden inden for fonds- samt foreningsret og non-profit (det civile samfund)

Inddrage og kombinere faglige og metodiske elementer fra andre fag (obligationsret, ejendomsret, arveret, selskabsret, forvaltningsret samt skatte- og afgiftsret)

Træffe kvalificerede juridiske beslutninger og reflektere kritisk over trufne afgørelser

Rådgive om retlige problemstillinger under hensyntagen til politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold
Faget er baseret på dialog og forberedelse hjemme. Cases vil i et vist omfang indgå i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 364,5
 • Seminar
 • 48
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Projekteksamen
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 3. juni 2016

Reeksamen

Vejledende eksamensperiode: 1.-15. august 2016

Kriterier for bedømmelse

Eksamens mål er at efterprøve, i hvilken udstrækning de studerende har erhvervet sig den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er formuleret i læringsmålene i faget.

Eksamen hænger uløseligt sammen med undervisningens tilretelæggelse og de studerendes fokus, idet de studerende i deres studieaktivitet og læreproces fokuserer på det, de skal kunne til eksamen.