JJUA55075U Terror og ret (tidl. Ret og terrorbekæmpelse)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law and Terrorism

Kursusindhold

Formålet med faget er at give de studerende et grundlæggende kendskab til de mangeartede retlige udfordringer, der opstår i forbindelse med nationale og internationale bestræbelser på at bekæmpe international terrorisme. Faget fokuserer på de nyskabelser inden for retten, der har set dagens lys i løbet af de senere år, og på de områder, hvor det endnu er uklart, hvorledes et forhold reguleres retligt. Formålet med kurset er i den forbindelse at give de studerende et overblik over de relevante retlige instrumenter og udfordringer i såvel dansk som international ret inden for flere juridiske discipliner, herunder først og fremmest strafferetten, folkeretten, menneskeretten og den humanitære folkeret. På et mere overordnet plan har kurset til formål at give de studerende redskaberne til at kunne gøre sig mere grundlæggende overvejelser om forholdet mellem frihed og sikkerhed i den internationale terrorbekæmpelse.

Kurset berører de vanskeligheder i såvel national som international ret, der følger af, at der endnu ikke foreligger en universel definition af begrebet ”terrorisme”. Hvordan skal juraen forholde sig til begrebet terror og hvordan har vi i eksempelvis Danmark indrettet vores terrorlovgivning i fraværet af en sådan universel definition? Kurset berører også de folkeretlige udfordringer, der er et resultat af staters brug af international væbnet magt mod international terrorisme, herunder reguleringen af magtanvendelse i FN Pagten. Det diskuteres bl.a., hvilke beføjelser FN’s Sikkerhedsråd har til at bemyndige terrorbekæmpelse og om en stat, der har været udsat for et terrorangreb kan bruge væbnet magt mod terrorister i udlandet, ligesom det diskuteres, hvorledes folkeretten regulerer konkrete terrorbekæmpende væbnede operationer. Der fokuseres i den forbindelse bl.a. på samspillet mellem menneskerettighederne og den humanitære folkeret. Hvilke begrænsninger lægger de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret på den stat, der ønsker at afhøre, frihedsberøve eller rette et målrettet dødeligt angreb mod en mistænkt terrorist? Kurset gennemgår også de strafferetlige udfordringer, der er forbundet med terrorbekæmpelse og de nye tiltag i den danske straffelov og retsplejeloven. Hertil kommer andre terrorbekæmpende tiltag, der har set dagens lys i form af ”terrorpakker” i Danmark siden den 11. september 2001, herunder de udlændingeretlige udfordringer. Der lægges under hele kurset stor vægt på aktuelle cases og foreliggende praksis, herunder navnlig praksis fra Danmark.
Undervejs i kursusforløbet vil der blive arrangeret udflugter til statslige myndigheder, der til daglig beskæftiger sig med terrorbekæmpelse, såsom Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Udenrigsministeriet, ligesom særlige gæsteforelæsere vil blive inviteret.

Målbeskrivelser

- identificere og analysere relevante retlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i et retligt og faktuelt komplekst materiale vedrørende terrorbekæmpelse;
- diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i dansk lovgivning om terrorbekæmpelse
- argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete problemstillinger; samt
- formulere og formidle sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde; samt
- perspektivere kursusfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt.

Pensum er ca. 500 sider

Kurset er beregnet på danske studerende og gennemføres på dansk. Litteratur er både på dansk og engelsk. Kurset lægger op til diskussion og det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet