JJUA55073U Selskabsret - kapitalselskaber

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Company Law - Limited Liability Companies

Kursusindhold

Fagets mål er at give deltagerne et dybdegående kendskab til og forståelse for dansk aktie- og anpartsselskabsret samt give de nødvendige forudsætninger for at identificere og løse de centrale selskabsretlige problemer, der er knyttet til kapitalselskaber.

Kurset vil bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende emner vedrørende aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS):

 • Selskabsrettens grundbegreber, karakteristika og historie
 • Retskilder og reguleringsteknik
 • EU-selskabsret og selskabsstatuttet
 • Forholdet mellem kapitalejer og selskab
 • Almindelige retsgrundsætninger i selskabsretten
 • Kapital og hæftelse
 • Aktien som begreb og værdipapir
 • Vedtægter og ejeraftale
 • Stiftelse
 • Kapitalforhøjelse
 • Kapitalnedsættelse og kapitaltab
 • Økonomisk bistand og egne kapitalandele
 • Selskabsledelsen
 • Generalforsamlingen
 • Corporate governance og børs-og kapitalmarkedsret
 • Udbytte og gave
 • Årsrapport, revision og granskning
 • Virksomhedssammenslutninger og spaltning
 • Koncerner og filialer
 • Selskabers ophør
 • Erstatningsansvar

 

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget ”Selskaber og Kapitalmarked” (tidligere ”Selskabsret og kapitalmarked”), men det er ingen betingelse for deltagelse.

Målbeskrivelser

- Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger kapitalselskabsretten samt afgrænse kapitalselskabsretten i forhold til personselskabsretten


- Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse kapitalselskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner

- Redegøre for revisions- og regnskabsretlige regler, der har betydning for selskabsretten


- Forklare bestemmelserne i selskabsloven (SL) og udvalgte bestemmelser i årsregnskabsloven (ÅRL) og værdipapirhandelsloven (VHL)


- Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme


- Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder


- Analysere, vurdere og diskutere selskabsretlige problemstillinger og løsningsmuligheder, herunder om andre alternative løsningsmodeller vil være at foretrække


- Redegøre for de væsentligste udviklingstendenser og nye initiativer indenfor kapitalselskabsretten


- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber (Aktie- og anpartsselskabsret), 4. udgave 2014, hele bogen, bortset fra kapitel 11. Pensum omfatter cirka 600 sider.

Supplerende litteratur

Seneste udgave af henholdsvis selskabsloven og årsregnskabsloven (cirka 80 sider).

Kursusfaget kan tages sammen med KA faget ”Selskabsret - personselskaber” eller som et enkeltstående kursusfag. Faget supplerer ”Selskabsret – personselskaber”. Personselskabsretlige principper vil således indgå i faget, i det omfang disse har relevans for kapitalselskaber.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 4. januar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 2. juni 2016

 

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 19. februar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 1. august 2016