JJUA55070U Skatteret (obligatorisk 2014-studieordning)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic Tax Law

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en solid forståelse for de bærende principper i hele skatteretten, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatterettens grundprincipper og anvendelse af disse på en række cases at opnå gode færdigheder i at identificere de skatteretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillingerne. Kursets læringsform er i høj grad er baseret på, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt.
Læringsforløbet er inddelt i seks overordnede temaer på følgende vis:
-Introduktion til faget og til skatteretten: Skatterettens historie, skattepolitik, skatterettens kilder, skattemyndighedernes organisation og opgaver -Tema I: Skatterettens grundprincipper: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter og kapitalgevinster
-Tema II: Personbeskatning: Personers indkomstopgørelse, personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, familiebeskatning, afgift ved arv og gave og pensionsbeskatning
-Tema III: Kapitalgevinster: Ejendomsavancer, aktieavancer og kursgevinster
-Tema IV: Beskatning af (selvstændige) erhvervsvirksomheder: Afskrivninger, immaterielle rettigheder, virksomhedsordningen, interessentskaber og kommanditselskaber m.v., ophør af virksomhed og moms
-Tema V: Beskatning af selskaber, fonde samt andre juridiske personer: Selskabsbeskatning, fondsbeskatning og ophør af virksomhed
Tema VI: International skatteret: Fuld og begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteret

Kurset, der er baseret på problembaseret læring, vil bibringe de, som har gennemgået kurset, forståelse for de skatteretlige grundprincipper samt erfaring med individuel og kollektiv bearbejdning af konkrete skatteretlige cases, dog uden nødvendigvis selv at kunne løse alle skatteretlige problemer i detaljer. Som led i kurset skal deltagerne arbejde og nå frem til resultater i grupper om de forskellige cases. Deltagere forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt.
Faget er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatteretlig litteratur som led i studium af fagets temaer.

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatteretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner.

Målbeskrivelser

-Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatteretlige retskilder og redegøre for skattemyndighedernes organisation og arbejdsopgaver
-Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomsternes betydning samt bedømme, i hvilket omfang reglerne finder anvendelse i konkrete cases.
-Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og beskatning af kapitalgevinster på baggrund af konkrete cases.
-Analysere og diskutere reglerne om personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst samt anvende disse regler på konkrete indtægter og udgifter.
-Redegøre for, analysere og reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt opregne særlige, lovregulerede udgiftstyper.
-Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger samt anvende disse regler på konkrete cases.
-Analysere, argumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler.
-Analysere og diskutere reglerne om beskatning af immaterielle aktiver, familiebeskatning samt redegøre for hovedtrækkene af fondsbeskatningen, gave- og boafgiftsreglerne samt pensionsbeskatningen.
-Identificere baggrunden for virksomhedsskatteordningen samt redegøre for og reflektere over beskatningen af interessentskaber m.v.
-Forklare og argumentere på baggrund af reglerne om selskabsbeskatningen samt ophør af virksomhed og reflektere over forskelle og sammenhænge mellem personbeskatningen og selskabsbeskatningen.
-Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur:

Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2016, 9. udg., 2016, undtagen kap. XX om dødsbobeskatning og kap. XXVIII om ejendomsbeskatning.

En skattelovsamling.

Anbefalet litteratur er på ca. 580 sider.

Studerende, som har bestået kurserne Udvidet skatteret I og II, kurset Udvidet skatteret (dobbeltkursus) eller kurset Grundlæggende skatteret kan ikke tage det obligatoriske kursusfag Grundlæggende skatteret (obligatorisk).
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 timer
Stillet individuel opgave, 4 timer
Til eksamen præsenteres de studerende for en case, der omtrent svarer til de minicases, som bl.a. benyttes ved undervisningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 5. Januar 2016


Forår:

Eksamensdato: 8. juni 2016

 

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 22. februar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 5. august 2016