JJUA55062U Maritim kontraktret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Maritime Contract Law

Kursusindhold

Kurset fokuserer på kontraktforholdene omkring søtransport (”tør søret”). Det er karakteristisk for disse, at der er tale om længerevarende kontrakter og næsten altid med et internationalt aspekt. Derudover skal kontrakterne meget ofte passe ind i et underliggende købeforhold. Disse forhold har ledt til udviklingen af en række særlige regler og standardvilkår.
I Norden er der på sørettens område stort set retsenhed, da sølovene, der i høj grad bygger på internationale konventioner, er overensstemmende. Sørettens internationale præg medfører desuden en udstrakt brug af standardkontrakter, hvori der ofte er aftalt jurisdiktion i England efter engelsk ret.
Kurset fokuserer på reguleringen i den skandinaviske sølovgivning og i de i praksis anvendte standarddokumenter. Det vil herunder blive vist, hvordan reglerne er præget af engelsk ret og internationale konventioner. Kurset giver den studerende et indblik i den praktiske og kommercielle baggrund for de særlige regler, aftaler og forhold, der gælder på søtransportens område.

Kurset indeholder dels en generel gennemgang af nordisk søret baseret på de nordiske sølove og internationale konventioner, dels en gennemgang af de søretlige aftaleformer baseret på de oftest anvendte standardkontrakter. Herunder følgende hovedemner:
• Generelt om søtransport i international handel
• Transportaftalens parter.
• Reglernes anvendelsesområde og præceptivitet.
• Rejsebefragtning.
• Tidsbefragtning.
• Stykgodstransport.
• Ansvar for det transporterede gods, herunder begrænsningsregler.
• Konnossementets funktioner.
• Ansvar for passagerer.

Målbeskrivelser

- Redegøre for de grundlæggende søretlige regler og deres baggrund
- Selvstændigt identificere relevante søretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en søretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de søretlige regler
- Analysere komplekse søretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lars Rosenberg Overby: Søret, 4. udgave, Karnov Group 2013.
• Materialesamling.

Pensum er på ca. 450 sider.

Dele af undervisningsmaterialet er på engelsk, hvorfor kendskab til sproget er en forudsætning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 14. - 18. december 2015

Forår: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.