JJUA55059U Udvidet Strafferet

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Extended Criminal Law

Kursusindhold

Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af en række centrale og i praktisk strafferet hyppigt anvendte bestemmelser i navnlig straffelovens specielle del. Kurset vil herudover have fokus på de internationale aspekter af strafferetten, ligesom spørgsmål i relation til ny lovgivning og behovet for lovændringer vil blive taget op i undervisningen. Aktuelle strafferetlige emner vil endvidere blive taget op og holdt i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. I den forbindelse vil ressourcepersoner fra f.eks. Institut for Menneskerettigheder og Center mod Menneskehandel blive inddraget i undervisningen. Formålet med kurset er at oparbejde juridiske færdigheder inden for det strafferetlige speciale på områder, som ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang gøres til genstand for behandling i faget Strafferet på grunduddannelsen. Det er endvidere formålet, at de studerende bliver i stand til at forstå strafferetten i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og få en indsigt i det internationale samarbejdes betydning for strafferetten i Danmark. Kurset retter sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere inden for politi og anklagemyndighed, domstolene eller advokatverdenen. Følgende emner vil blive behandlet:
• Forældelse
• Terrorisme
• Falsk forklaring og falsk anklage
• Forbrydelser vedr. bevismidler
• Almenfarlige forbrydelser
• Forbrydelser mod kønssædeligheden
• Forbrydelser mod liv og legeme
• Forbrydelser mod den personlige frihed
• Racediskrimination
• Berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser

Den teoretiske gennemgang følges op med opgaver, cases og eksempler fra den praktiske strafferet. I undervisningsforløbet vil der indgå et projektarbejde i grupper under overskriften ”Find og argumentér for et egnet specialeemne inden for strafferetten”.

Målbeskrivelser

- Forklare og analysere gerningsindholdet i hovedparten af de enkelte bestemmelser i straffelovens specielle del
- Redegøre for og forklare afgrænsningen mellem de relevante bestemmelser i straffelovens specielle del samt diskutere forskelle og ligheder mellem bestemmelserne og reflektere over den retlige betydning af den valgte afgrænsning
- Identificere og analysere relevante generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger ud fra et retligt og faktuelt komplekst materiale
- Identificere og analysere strafferetlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt og foretage fagligt velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger
- Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i straffelovens specielle del
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

- Knud Waaben (v/Lars Bo Langsted): Strafferettens specielle del (6. udgave, 2014) - Kapitlerne 1 (dog ikke afsnit V), 2-5, 6 (dog ikke afsnit IV-V), 9 (dog ikke afsnit IV-V) samt 10-11.

- Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov – speciel del (10. udgave, 2012) - Kapitlerne 17, 19-20, 23-26 og 28 samt afsnit om §§ 114-114 h, §§ 119 og 121, § 123 og § 266 b.

- Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov - almindelig del (10. udgave, 2013) - Kapitel 11 om forældelse. 

 

Diverse artikler


Pensum omfatter ca. 800 sider.

Se målbeskrivelse
Manduktion og gruppearbejde
Som sådant retter kursusfaget sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere i politi og anklagemyndighed, ved domstolene eller som advokat.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Praktiske øvelser
  • 12
  • Seminar
  • 36
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

14. juni - 15. juni 2016

Reeksamen

10. august - 11. august 2016