JJUA55058U Erhvervsstrafferet og myndighedskontrol

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

White collar crime and regulatory enforcement

Kursusindhold

Kurset klæder den studerende på til at have med håndhævelsen af den erhvervsstraffe- og forvaltningsstrafferetlige lovgivning at gøre. Relevante områder er f.eks. konkurrenceret og kartel, markedsmisbrug, skattestrafferet, hvidvask og korruption. Situationen er her, at forholdene er i væsentlig forandring i forhold til tidligere, dels på regelsiden, dels myndighedssiden. Dette gælder både herhjemme, men også internationalt. Flere og flere regler udspringer enten direkte af international regelfastsættelse eller er kraftigt inspireret af grænseoverskridende tendenser og problemer. Samtidig kræver en effektiv håndhævelse af reglerne, at myndighederne arbejder tæt sammen, undertiden ved direkte anvendelse af fælles regler. Det gælder både nationalt og internationalt. Markederne er ej heller længere nationale. Og internationale strafferetlige problemstillinger, som fx den amerikanske korruptionslovgivning har betydning, også for danske virksomheder og rådgivere. Hertil kommer det voksende "compliance-samspil" mellem myndighed og virksomheder suppleret af nye incitamentstrukturer for samarbejde, fx leniencyprogram, samt introduktion af whistleblowerordninger og lign. Der er på myndighedssiden betydeligt fokus på, at regler overholdes, hvilket kontrolleres i form af udgående kontroller, brug af tvangsindgreb og straf. Kurset vil have den kommende anklagerfuldmægtig, embedsmand i de relevante styrelser, advokatfuldmægtig eller virksomhedsjurist som målgruppe. Indholdet vil samle sig om følgende emner:

De materielle forbud
•Karteller, herunder leniencyordninger
•Markedsmisbrug og finansiel sikkerhed
• Skatte- og afgiftsunddragelse
• Korruption
• Hvidvask Sagsoplysning

Sagsoplysning
• Forvaltningsret og straffeproces
• Retssikkerhedsloven
• Udveksling af oplysninger over grænser - forvaltningsret og straffeproces
• Straflempelse og samarbejde
• Whistleblowerordninger

Myndigheder og private aktører
•Nationale særmyndigheder (Finanstilsyn, Konkurrencemyndigheder og SKAT)
• Politi- og anklagemyndigheden (især SØIK, herunder Hvidvasksekretariatet)
• Internationale myndigheder (OLAF)
•Private virksomheder: Børser, finansielle virksomheder mfl.

Sanktionering
• Strafferetligt
•Forvaltningsretligt
• Strafsubjekter – virksomheder eller personer? Internationale problemstillinger
•Jurisdiktion
• Retshjælp
• Udlevering/overtagelse af strafforfølgning

Compliance
• Opgaver og udfordringer
• Samspillet med eksterne aktører

 

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende opnår både teoretisk og praktisk kendskab til et komplekst tværfagligt område, som er i udvikling. Den studerende vil i kraft af fagets tværfaglige indhold få mulighed for at stifte bekendtskab med nogle faglige discipliner, som normalt ikke behandles sammen. Herved opnår den studerende nogle analytiske og refleksive færdigheder og kompetencer, som det ellers vil kunne være vanskeligt at opnå før langt senere i karrieren. Kurset understøtter dernæst den studerendes evne til at arbejde med specialjura både set fra et myndigheds- og rådgiverperspektiv.

Kommer senere

Pensum er 750-800 sider

Klasseundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Seminar
  • 48
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:
Eksamensdato: 13. - 14. januar 2016

 

Forår:
Eksamensdato: 31. maj - 1. juni 2016
 

Reeksamen

Efterår:
Eksamensdato: 25. - 26. februar 2016

 

Forår:
Eksamensdato: 3. - 4. august 2016

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse