JJUA55056U Selskabsskatteret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Corporate Taxes

Kursusindhold

Kursusfaget, der er særlig relevant for studerende, som kunne tænke sig fremtidig beskæftigelse som advokat, konsulent i en skatterådgivningsvirksomhed, i Skatteministeriet, Landsskatteretten eller SKAT, tilsigter at give deltagerne en solid indsigt i dansk selskabsskatteret, således at deltagerne får kompetence til at analysere og arbejde med de væsentligste selskabsskatteretlige problemstillinger.
Kursets læringsform tilsigter, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt. Kurset tilsigter, at deltagerne gennem individuelt og kollektivt studium opnår gode færdigheder i relation til identifikation, analyse og stillingtagen til væsentlige selskabsskatteretlige problemstillinger ved – i samarbejde med andre deltagere – at undersøge relevante retskilder for at finde løsninger på givne problemstillinger.

•Selskabsskatterettens placering i det øvrige skattesystem
- Afgrænsning mod Personbeskatning, I/S, K/S, foreninger, fonde, rette indkomstmodtager
•Skattepligt
- Fuld skattepligt, SEL § 1, skattesubjekter, indtræden, ændring og ophør, ledelsens sæde, begrænset skattepligt, SEL § 2, skattesubjekter og indkomstarter, ingen skattepligt, SEL § 3, Subjekter, betinget og ubetinget skattefrihed
•Selskabsstiftelse
- Kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering, begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter
•Selvangivelse og skattebetaling
- Skæve regnskabsår, acontoskat, årsopgørelse
•Indkomstopgørelse
- sammenhængen mellem årsrapporten og skatteregnskabet, selskabsspecifikke regler, transfer pri-cing
•Udbytte og tilskud
- Ordinært og maskeret udbytte, tilbagesalg til det udstedende selskab, skattepligtige og skattefri til-skud, relationen til reglerne om transfer pricing, grænseoverskridende udbytter og tilskud
•Rekonstruktion af selskabskapital
- gældsfrigørelse, akkord, konvertering af gæld, underskudsfremførsel, kursgevinstbeskatning,
•Underskudsfremførsel
- handel med underskudsselskaber, teknisk ejerskifte
•Sambeskatning
- Koncernbegrebet i dansk skatteret, obligatorisk sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsind-komsten, underskudsudnyttelse, frivillig international sambeskatning, CFC-beskatning
•Omstrukturering
- skattepligtig eller med succession, successionsbegrebet, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, overvejelser om etablering af holdingselskab, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver
•Likvidation
- Ordinær likvidation eller stille lukning, skattekvittance

Målbeskrivelser

- Diskutere afgræsningen mellem personbeskatning og selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning og reflektere over afgrænsningens betydning for spørgsmålet om rette indkomstmodtager
- Argumentere på baggrund af reglerne om selskabers m.v. subjektive skattepligt og skattepligtens indtræden og ophør samt træffe begrundede valg på baggrund af reglerne
- Analysere reglerne om selskabsstiftelse herunder kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering og begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter og reflektere over betydningen af disse regler
- Identificere og analysere selskabers m.v. indkomstopgørelse, herunder reglerne om transfer pricing
- Kritisk reflektere over reglerne om den skattemæssige behandling af udbytte og tilskud samt træffe valg på baggrund af reglerne
- Argumentere ud fra reglerne om rekonstruktion af selskabskapital og træffe begrundede valg på baggrund af reglerne
- Analysere reglerne om underskudsfremførsel og identificere relevante problemstillinger ud fra reglerne
- Analysere og argumentere på baggrund af reglerne om sambeskatning og disponere ud fra reglerne
- Diskutere anvendelsen af reglerne om omstrukturering af selskaber m.v. og reflektere over reglernes betydning i en given situation
- Identificere og analysere reglerne om likvidation af selskaber
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

SKATs juridiske vejledning, særligt afsnittet C.D om selskabsbeskatning, som vil blive suppleret af andre afsnit og artikler. Ca. 500 sider.

Kursusfaget forudsætter, at den studerende har bestået et af følgende kursusfag: Skatteret, Grundlæggende skatteret eller Udvidet skatteret.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Eksamensdato: 17. december 2015

 

Forår:

Eksamensdato: 24. maj 2016

Reeksamen

Efterår:

Eksamensdato: 8. februar 2016

 

Forår:

Eksamensdato: 8. august 2016