JJUA55043U Privat generationsskifte - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Estate Planning - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

Kurset består af fire hovedtemaer:
I. Ægtefælleformueretten idet grundformerne forudsættes bekendt fra 1. årsprøve:- Kombinationssæreje- Brøkdelssæreje- Anpartssæreje- Sumsæreje- Aftrapningssæreje og- Særlige forhold om særeje og gæld samt pensionsrettigheder Som et led i undervisningen vil deltagerne skulle udarbejde egne udkast til ægtepagter.
II. Gavebregrebet og reglerne om gaver:- Gaveægtepagt- Begrænsninger i rådigheden i levende live- Dødslejegaver- Afgiftsmæssige overvejelser herunder værdiansættelse- Klausuler om særeje/fælleseje og overvejelser om rækkevidden af disse
III. Arveretten og reglerne for udfærdigelse af testamenter, herunder:- Testamentsformerne- Gensidige og fælles testamenter- Samlevertestamenter- Testamentskonciperingsteknikker- Successionsrækkefølger- Begunstigelser i pension og forsikring
IV. Skatte- og afgiftsretten- Bo- og gaveafgiftsreglerne- Grundlæggende principper for avancebeskatning, værdiansættelse og skattemæssig succession

Målbeskrivelser

KA målbeskrivelse:
Efter gennemført fag kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk og teoretisk funderet grundlag:

- Selvstændigt Identificere og formulere tværgående juridiske problemstillinger, f.eks. inden for arve- og testamentsretten samt familieformue- og skatteretten,
- Analysere og formulere tværgående problemstillinger inden for fagets retsområder ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler,
- Argumentere for forskellige tværfagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter ud fra de enkelte retsområder og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger,
- Perspektivere valgfagets konkrete tværfaglige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget,
- Kritisk reflektere og evaluere over egen indsats
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
- Evne til at samarbejde, tage ansvar og arbejde projektorienteret med komplekse problemstillinger

Eftersom faget er baseret på en projekteksamen hvor de studerende selv definerer en problemstilling er der ikke pensum i faget, eftersom de studerende selv vælger den litteratur som de vil anvende.
 

Til brug for undervisningen i faget op til at projektvejledningen begynder vil nedenstående litteratur anbefales de studerende at orientere sig i:

Uddrag af bl.a. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen, Arveretten, Gjellerup, 4. udg., 2014, 
Linda Nielsen, Familieretten, Gjellerup, 6. udg. 2013 samt Henrik Dam m.fl. Grundlæggende skatteret 2014.

• Intellektuelle kompetencer
- arbejde selvstændigt, såvel individuelt som i samarbejde.
- arbejde målrettet og struktureret, og kan kombinere flere juridiske discipliner.
- arbejde systematisk med komplekse juridiske problemstillinger.
- tilrettelægge egen indlæring, herunder tilegne sig viden på et fremmedsprog.
- hurtigt sætte sig ind i nye problemstillinger samt større sagskomplekser på egen hånd.

• Faglige kompetencer, anvende juridisk metode på et specialiseret niveau til at
- identificere og forstå komplicerede juridiske problemstillinger og sammenhænge,
- analysere komplicerede juridiske problemstillinger med inddragelse af alle relevante retskilder,
- inddrage samfundsmæssige spørgsmål ved løsning af juridiske problemstillinger og e) tage hensyn til juraens samfundsmæssige kontekst ved valget mellem retlige løsningsmodeller.
- formidle og formulere specialiserede juridiske problemstillinger, skriftligt som mundtligt.
- argumentere på højt niveau for og foretage en sagligt begrundet udvælgelse af juridiske løsninger. En juridisk kandidat kan ved komplicerede juridiske problemstillinger inden for specialiserede områder
- vurdere, om problemstillingen er tilstrækkeligt belyst.
- træffe afgørelser.
- rådgive inden for flere retsområder på højt niveau.
Den første del af undervisningen vil tage afsæt i at give et kort overblik over faget, som er tværdisciplinært, og de væsentligste problemstillinger og tematikker. Herefter vil de studerende i grupper skulle skrive et kort essay til en problemstilling i et selvvalgt emne inden for det fagets forskellige felter, hvor fokus er på det metodiske. Dette vil være genstand for diskussion og feedback i undervisningen.
På baggrund heraf vil de studerende i grupper af ca. 4 studerende selv skulle vælger problemfelt inden for faget. Vejledningen af projekt-grupperne integreres i undervisningen
Faget er baseret på gruppearbejde og en gruppeprojekteksamen.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Manuduktion
  • 34
  • I alt
  • 34
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Projekteksamen (Fagets eksamen er en skriftlig gruppeeksamen pba. et projekt i en selvvalgt problemstilling.)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 2. juni 2016

Reeksamen

Vejledende eksamensperiode: 1.-15. august 2016