JJUA55036U Europæisk strafferet

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

European Criminal Law

Kursusindhold

Den øgede globalisering har gennem de seneste år ført til en styrkelse af det internationale samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Det gælder såvel det politimæssige som det strafferetlige og straffeprocessuelle samarbejde. Udviklingen af dette samarbejde har i særlig grad fundet sted inden for rammerne af EU-samarbejdet på det politimæssige og strafferetlige område.

Formålet med kurset er at indføre deltagerne i udviklingstendenserne på området samt de politiske, juridiske og praktiske aspekter af det internationale samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse og til tider modsattederettede hensyn om beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder mv. Fokus er særligt tendenserne i EU og særligt i lyset af Lissabon-traktatens ikrafttræden i december 2009 og EU-domstolens voksende praksis på området.

Emnerne vil særligt blive placeret i en dansk kontekst, og der vil i den forbindelse blive fokuseret på påvirkningen af den danske strafferet og straffeproces. Fokus vil særligt være på:
- EU-samarbejdet og Europaråds-samarbejdet på det politimæssige og strafferetlige område, herunder EUs lovgivningsprocedure og beslutningsprocesser, det danske retsforbehold og de fremtidige muligheder for anvendelse af protokollen om Danmarks stilling samt Europarådets struktur mv.
- Relevante EU agenturer, institutioner og netværk (bl.a. Eurojust, OLAF, Europol og Det Europæiske Retlige Netværk).
- Schengen-samarbejdet.
- Politisamarbejde.
- Materielt strafferetlige initiativer, f.eks. inden for menneskesmugling, menneskehandel, seksuel udnyttelse af børn, narkotikakriminalitet og aktuelle retsakter, der forhandles.
- Straffeprocessuelle initiativer.
- Bekæmpelse af terror- og terrorfinansierings.
- Gensidig retshjælp i straffesager.
- Udlevering af lovovertrædere.
- Gensidig anerkendelse af strafferetlige afgørelser samt princippets betydning for udviklingen af EU-strafferetten.
- Bekæmpelse af EU-svig, grænseoverskridende økonomisk kriminalitet, hvidvask. Generelt vil der ske inddragelse af nyeste domstolspraksis fra Danmark og andre EU-medlemsstater, EU-domstolen og EMD.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare de retlige rammer for EU-samarbejdet på det strafferetlige og politimæssige område.- Identificere komplicerede juridiske og eventuelt politiske og praktiske problemstillinger inden for EU-samarbejdet på det strafferetlige og politimæssige område.
- Analysere komplekse problemstillinger inden for EU-samarbejdet på det strafferetlige og politimæssige område ud fra juridisk, praktisk og politisk begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere konkrete problemstillinger inden for EU-samarbejdet på det strafferetlige og politimæssige område og se problemstillingerne på en måde, der viser overblik og indsigt i området, herunder at se problemstillingerne i en dansk kontekst, og eventuelt i en europæisk og global kontekst.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

- Uddrag af "Petter Asp:The Substantive Criminal Law Competence of the EU – Towards an Area of Freedom, Security & Justice - Part 1".- Uddrag af "Ingeborg Gade m.fl.: Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union".
- Diverse artikler. 

I alt ca. 700-750 sider.

Formålet er at udvikle de studerendes kendskab til det voksende samspil mellem strafferetten og bl.a. EU-retten. For så vidt angår de overordende kompetencer søger faget at hjælpe til med at udvikle de studerendes kompetencer ved at give dem mulighed for udvikle evner til bl.a.,
- struktureret at kombinere flere juridiske discipliner (bl.a. EU-strafferet og gennemførelseslovgivning i Danmark, sammenholde EU- og Europarådsinitiativer mv. med straffeloven og relevante dele af retsplejeloven),
- at arbejde systematisk med komplekse juridiske problemstillinger, herunder på engelsk (bl.a. analysere og fortolke praksis fra EU-domstolen og EMD, analysere dokumenter fra EU og Europarådet mv., sammenholde lovgivningsinitiativer på EU-plan med EMRK og EMD-praksis),
- hurtigt at sætte sig ind i nye problemstillinger samt større sagskomplekser på egen hånd (bl.a. aktuelle og fremtidige perspektiver på det EU-strafferetlige område, eksisterende og fremtidige lovgivningsinitiativer, kriminalitetstyper og grænseoverskridende problemstillinger),
- analysere komplicerede juridiske problemstillinger med inddragelse af alle relevante retskilder, oginddrage EU-strafferetlige og internationale strafferetlige perspektiver (bl.a. spørgsmål om videreudvikling af eksisterende institutioner og lovgivningsområder, fortolkning og konskekvensanalyser af igangværende forhandlinger om retsakter, analyse af hjemmelsproblematikker i Lissabon-traktaten, sammeholde lovgivningsinitiativer med national og international domstolspraksis.)
- formidle og formulere specialiserede juridiske problemstillinger, skriftligt som mundtligt, (bl.a. ved deltagelse i mini-processpil og udarbejdelse af en synopsis), og herunder argumentere på højt niveau for og foretage en sagligt begrundet udvælgelse af juridiske løsninger.
- Almindelig holdundervisning/​manuduktion. - Mini-processpil om bl.a. udleveringsspørgsmål.
- Besøg hos Politiets E
fterretningstjenste og/eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international kriminalitet med særlig fokus på samarbejde i sager vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.
- Oplæg fra ekstern oplægsholder (Danmarks nationale medlem ved Eurojust).
Ikke-karaktergivende synopsis skal udarbejdes forud for mundtlig eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 364,5
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • Seminar
 • 36
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse