JJUA55034U Immaterialret processpil

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Immaterialret processpil

Kursusindhold

Det er formålet med processpillet at udbygge deltagernes kendskab til immaterialret og at bibringe dem en forståelse for immaterialretsprocessen. I processpillet deltager hold fra de øvrige nordiske lande, og det er således desuden hensigten at styrke deltagernes forståelse for immaterialrettens internationale – især nordiske – baggrund og at skabe faglige og sociale bånd mellem jurastuderende fra de nordiske lande.

Deltagerne repræsenterer parterne i en fiktiv retstvist. Det påhviler deltagerne at identificere de retlige spørgsmål, som sagen involverer, og at skaffe relevant baggrundsmateriale, idet sagsakterne primært vil indeholde faktuelle oplysninger og referencer til lovgivning. m.v. Hvert hold vil få udpeget en vejleder, som primært ville skulle bistå holdet med at skære sagen til.

Målbeskrivelser

Eksamen tager udgangspunkt i processkriftet, som holdet har indleveret, samt de retlige problemstillinger, som casen berører. Den studerende kan kun få spørgsmål inden for emner, som er relateret til casen og processkriftet, dvs. den studerende må ikke få spørgsmål om generelle problemstillinger, der ikke er centralt for casen eller processkriftet.

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for de væsentligste problemstillinger i årets case og kunne forklare og reflektere over de juridiske implikationer, både mht. argumenter for og imod.
- Identificere relevante immaterialretlige problemer samt anvende relevante regler og juridiske principper inden for immaterialretten.
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
- Identificere konkrete immaterialretlige problemstillinger og relatere dem til national og international immaterialret på en måde, der viser overblik, indsigt og en forståelse for detaljer.
- Forklare samspillet mellem dansk immaterialret, de globale konventioner og harmoniseringsprocessen på EU-plan samt de særlige fagspecifikke problemstillinger, der er del af årets case.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
- Inddrage processkriftet i den mundtlige fremstilling, dels for at underbygge de fremførte argumenterne, dels for at gøre opmærksom på relevante detaljer.

Eksamen er baseret på casen og de processkrifter, som holdene selv har lavet.

Det er en betingelse for at deltage, at man har bestået kursusfag i Immaterialret eller Intellectual Property Law in an International Context eller kan dokumentere en tilsvarende viden opnået på anden måde eksempelvis, men ikke udelukkende, ved studieophold i udlandet. Det skriftlige materiale foreligger på engelsk og processkrifter skrives på engelsk. De mundtlige forhandlinger foregår også på engelsk. Dog kan den korte mundtlige procedure i forbindelse med udvælgelsen af det dansk hold foregå på dansk, hvis parterne ønsker det.
Deltagerne deles op i antal hold bestående af højest 4 deltagere. Hvert hold får udpeget en vejleder. På kursets første dag udleveres en case i form af en (fiktiv) sag om krænkelse af en eller flere immaterialrettigheder. Holdene repræsenterer sagens parter, og det er deres opgave at forberede sagen til den mundtlige forhandling (voldgift). Der skal undervejs i dette forløb udveksles skrifter to gange. Holdene repræsenterer ved den første skriftveksling den ene part og ved den anden skriftveksling den anden part. Alle hold får således lejlighed til at repræsentere begge sider i tvisten. Alle hold procederer sagen mundtligt. På baggrund af skriftvekslingen og en kort mundtlig procedure udpeges et dansk vinderhold, som mødes med de hold, som deltager fra de øvrige lande i finalen i december 2015. Der kræves i både den skriftlige og den mundtlige fase en betydelig og selvstændig arbejdsindsats fra deltagerne, en evne til at indgå i et samarbejde og en meget høj grad af arbejdsdisciplin.
Tidsplanen for processpillet/​kursusfaget er:

7. september: Casen offentliggøres
28. September: Frist for stævning
5. oktober: "Forkyndelse" af stævning
26. oktober: Frist for svarskrift
27. november: Finale i København efterfulgt af middag for deltagerne
2. december: Mundtlig eksamen

Deltagerantallet er maks. 16, og tilmelding foregår som alle andre valgfag via Selvbetjening.
  • Kategori
  • Timer
  • Studiegrupper
  • 34
  • I alt
  • 34
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamen er mundtlig og tager udgangspunkt i de retlige problemstillinger, som sagen har involveret. Eksamen er obligatorisk giver 10 ECTS. Alle kursusdeltagere, som har deltaget i udarbejdelsen af processkrifter, går til eksamen i faget.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur