JJUA55028U Praktisk forfatningsret i en politisk verden

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Practical constitutional law

Kursusindhold

For en embedsmand i et ministerium er kendskab til forfatningsret af afgørende betydning. I moderne politik inddrages grundloven således i mange sammenhænge. Forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer, og her skal embedsmanden være i stand til tidligt i forløbet at identificere eventuelle problemstillinger og konflikter med grundloven. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om at gå i krig, ændringer i pensionsydelser eller spørgsmål om ministeransvar. Der stilles derfor i forhold til ansatte i ministerier krav om, at de kender til de begrænsninger, som grundloven indebærer med henblik på at undgå grundlovsmæssige problemer. Hertil kommer, at embedsmanden skal kunne rådgive ministeren om mulige løsninger på de juridiske problemer. I forhold til Folketinget skal embedsmanden endvidere kunne assistere ministeren ved besvarelse af spørgsmål om forståelsen af grundloven. Det kan dreje sig om mulighederne for at skride ind over for ulovlige foreninger, fastsættelse af gebyrer for forskellige ydelser eller indførelse af minimumsstraffe. Til brug for rådgivning af ministeren kræves derfor et grundlæggende og fyldestgørende kendskab til indholdet af grundloven og den forfatningsretlige teori. Hertil kommer indsigt i Højesterets grundlovsfortolkning og parlamentarisk praksis. Kurset tilsigter at give de studerende dette kendskab. Kurset tilsigter endvidere at give en praktisk indføring i arbejdsformen i en politisk styret verden, hvor de studerende skal kunne rådgive om såvel mere overordnede forfatningsretlige spørgsmål som mere komplekse og detailprægede problemstillinger. En væsentlig del af undervisningen vil bestå i en grundig indføring i ministerbetjeningens praksis, herunder anvendelsen af spindoktorer og det interministerielle samarbejde

Kurset indledes med behandlingen af en række forfatningsretlige grundprincipper, herunder magtfordeling, parlamentarisme, frihedsrettigheder mv. Behandlingen tager udgangspunkt i deltagernes viden fra Forfatningsret (ny studieordning: Individuelle grundlæggende rettigheder og Institutionel forfatningsret/EU-forfatningsret) på bacheloruddannelsen. Herefter fokuseres på en række forfatningsretlige emner, som har særlig relevans for den politiske verden. Det drejer sig bl.a. om krigsdeltagelse, ytringsfrihed, valgret, ekspropriation, folkeafstemninger og gebyrer. Behandlingen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra Folketinget i form af lovforslag, beslutningsforslag og Folketingsspørgsmål. Tilgangen vil bestå i dels at identificere de relevante forfatningsretlige problemstillinger, dels angive mulige løsninger. På kurset vil forholdet mellem embedsmænd og ministre endvidere blive analyseret. Dette vil omfatte en gennemgang af ministerbetjeningens praksis, herunder anvendelsen af spindoktorer og det interministerielle samarbejde. Der vil i forbindelse med kurset indgå besøg i Folketinget samt et centralt ministerium. Herudover vil kursusforløbet inkludere gæsteforelæsninger ved nuværende eller tidligere politikere.

Målbeskrivelser

Identificere relevante forfatningsretlige problemstillinger i forhold til konkrete politiske overvejelser og forslag.
Forklare indholdet af de anførte problemindstillingen og betydningen af disse.
Argumentere for forskellige forfatningsretlige løsninger, herunder foretage en kritisk afvejning.
Træffe et fagligt begrundet valg mellem de anførte løsninger.
Beskrive den praktiske udførelse af det begrundede valg.
Redegøre for mulige konsekvenser af bestemte valg

Henrik Hjort Elmquist, Statsret – Praktisk forfatningsret i en politisk verden. DJØF, 2015. Ca. 370 sider. 

Henrik Hjort Elmquist, Materialesamling i Praktisk forfatningsret i en politisk verden, ca. 100 sider.

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Forår: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet