JJUA55026U Juridisk kommunikation og retorik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Legal Communication and Rhetoric

Kursusindhold

At kommunikere klart og præcist, enkelt og overbevisende i både tekst og tale er helt afgørende for din succes som jurastuderende og som færdig jurist. De fleste juristarbejdspladser lægger i dag vægt på, om de folk, de ansætter, foruden at være dygtige jurister også er kompetente formidlere og bevidste sprogbrugere. Kurset udstyrer dig med de teorier, der skal til, for at du opnår en kritisk bevidsthed om forskellige kommunikative og retoriske virkemidler, og giver dig værktøjerne til at bruge dem i praksis – både skriftligt og mundtligt. Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for juridiske tekstgenrer og det juridiske sprogs særlige kendetegn og lærer dig at forholde dig kritisk til den traditionelle juridiske stil – kancellisproget. Hvorfor skriver jurister så snørklet, når det kan gøres enkelt? Hvorfor fremstiller de ofte en sag kedeligt og uforståeligt, når det kan gøres forståeligt og overbevisende? Og er det altid berettiget at kritisere det juridiske sprog eller findes der undertiden gode grunde til at fastholde fagsprogets præcision, uforståelighed og utilgængelighed?

Undervisningen har både et teoretisk og et praktisk sigte og er delt op i 2 hovedemner der fokuserer på skriftlig og mundtlig kommunikation og retorik.
I introduktionen får du en indføring i de basale kommunikationsteoretiske og retoriske begreber, der ligger til grund for juridisk kommunikation i skrift og tale. Under overskriften vellykket skriftlig kommunikation gennemgås en række sproglige værktøjer, som er vigtige, hvis man vil formidle faglig viden forståeligt, f.eks. metoder til selektion, sproglig forenkling, sproglig anskuelighed, analogier og metaforer, faglig fortælling, forskellige dispositionsprincipper samt genrer i faglig formidling. Under overskriften vellykket mundtlig kommunikation introduceres du til de afgørende forskelle der findes mellem god skriftlig og mundtlig kommunikation, til grundlæggende argumentationsteori, topikken og retorikkens grundbegreber etos, logos og patos. Kurset rundes af med en afslutning, hvor de 2 moduler sammenfattes. Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg og praktiske øvelser og opgaver. Der vil desuden være hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

Identificere forskellige juridiske teksttyper og medier, herunder genrekonventioner på forskellige retssprog
Analysere forskellige typer af sproglige og argumentative virkemidler og redegøre for deres virkning i forhold til formål og målgruppebehov
• På baggrund af en konkret kommunikationsopgave argumentere for forskellige løsninger til forskellige formål og målgrupper, foretage en kritisk afvejning af de relevante teorier og metoder og træffe et sagligt begrundet valg for de teoretiske og praktiske løsninger
Perspektivere konkrete kommunikationsløsninger på en måde, der viser overblik og indsigt i fagets teorier og metoder, herunder forskellen på mundtlig og skriftlig kommunikation,
Formidle og formulere juridiske problemstillinger skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper på en måde så kommunikationen er tilpasset målgruppens behov

Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen: Talens Magt. Indføring i mundtlig retorik, Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 2010.

Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk argumentation, 3. udgave 2008.

Christina Pontoppidan: Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog. Samfundslitteratur 2013.

Karsten Pedersen: Offentlig Kommunikation i Teori og Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 2. udgave 2012.

Desuden artikelsamling og materialesamling

I alt 500 sider.

Faget giver de studerende kommunikative kompetencer, herunder kompetencer inden for formidling og argumentation, og understøtter deres samarbejdskompetence. Desuden understøtter læren om juridisk topik og juridisk terminologi de studerendes kompetence til at anvende juridisk og retsdogmatisk metode.
-Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser og opgaver. Der arbejdes desuden med hjemmeopgaver.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

Vejledende eksamensperiode: 11.-15. januar 2016

 

Forår:

Vejledende eksamensperiode: 6.-10. juni 2016

 

Reeksamen

Forår:

Se "vigtige datoer" på KU-net 

Kriterier for bedømmelse

Der lægges i bedømmelsen afgørende vægt på, at de studerende kan integrere deres teoretiske viden om kommunikation og retorik i den praktiske løsning af en konkret kommunikationsopgave. Det er således hovedkriteriet for bedømmelsen, at de studerende på baggrund af en konkret kommunikationsopgave kan foretage en kritisk afvejning af de relevante teorier og metoder og kan argumentere for og træffe et sagligt begrundet valg af den praktiske løsning af opgaven