JJUA55016U Miljøret: planret, naturbeskyttelse og håndhævelse - FAGET ER IKKE UDBUDT I STUDIEÅRET 2015/2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Environmental Law: planing, nature protection and enforcement

Kursusindhold

At give deltagerne forudsætninger for at arbejde med de miljøretlige problemstillinger, der knytter sig til planlovgivning, naturbeskyttelse og håndhævelse. Indholdet i kurset retter sig både mod sagsbehandling, tilsyn, håndhævelse samt rådgivning af virksomheder, borgere og grønne organisationer. Kurset henvender sig derfor både til de studerende, som søger en fremtid som advokat eller som sagsbehandler. Ved hjælp af cases trænes de studerende i at anvende stoffet på praktisk forekommende sager.
Kurset er tværdisciplinært, og der bliver i særlig grad trukket linjer til forvaltningsretten og EU-retten. En væsentlig mængde domslæsning må endvidere forventes.

Kurset dækker:
* Kommune- og lokalplaner
* Planlovens zoneregulering
* VVM
* Fredning
* Beskyttelseslinjer
* Natura 2000 beskyttelsen
* Miljømålslovens vandplaner og Natura 2000 planer
* Miljøvurderingsloven (SMV-loven)
* Råstofloven
* Håndhævelse som tværgående emne

Målbeskrivelser

- Identificere komplicerede juridiske problemer
- Analysere komplekse problemstillinger vedrørende den planretlige og naturbeskyttelsesmæssige del af miljøretten og herunder håndtere de vanskelige juridiske spørgsmål, der knytter sig til håndhævelse i disse sager ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger
- Perspektivere de retlige konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i de dele af miljøretten, som belyses i faget
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Pagh: Lærebog i miljørettens almindelige del, 2006 – kapitel 4 og 7 (70 sider)
Revsbech og Puggaard: Lærebog i miljøret, 4. udgave, 2008 – kapitel 1-3, 6-7 og 11-12 (250 sider)
Herudover vil indgå enkelte artikler samt ca. 25 domme

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet