JJUA55015U Entrepriseret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Construction Law

Kursusindhold

Kurset indledes med en beskrivelse af byggeriets organisationsformer og de kontraktpartnere, der er involveret i byggeprocessen. Derefter gennemgås pensum centreret om to hovedemner:
1. ABR89 med fokus på honorering, rådgiverens ansvar samt udskydelse/standsning. De relevante regler i ABR 89 gennemgås og relevant praksis inddrages.
2. AB92. Entrepriseaftalens indgåelse, bestanddele og fortolkning gennemgås på baggrund af AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer). Problemerne i forbindelse med arbejdets udførelse, samvirkereglen, bygherrens ændringsret samt risikoen for problemer med jordbundsforhold belyses. Misligholdelsen af entrepriseaftalen belyses med hovedvægt på regulering af a) forsinkelsesansvar, fristforlængelse, dagbodordning m.v., og b) ansvar i forbindelse med mangler ved arbejdets udførelse og anvendte materialer.

Emnerne belyses ved kontrakteksempler, doms- og voldgiftspraksis. I forbindelse med gennemgangen af de to hovedemner vil forskellige entre- priseformer og byggeriets finansiering blive belyst. Herunder vil Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) blive omtalt.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for entrepriseretten og rådgiverretten særegenheder i forhold til almindelig obligations- og ejendomsret.
- Redegøre for byggeriets parters retsstilling i de forskellige samarbejdsformer, der findes og kunne forklare og reflektere over forskelle og ligheder mellem de forskellige samarbejdsformer og mellem rådgivere, bygherrer og entre- prenører.
- Forklare samspillet mellem byggeriets parter i projekterings- og udførelses- fasen og diskutere styrker og svagheder i dette samspil.
- Identificere relevante bygge- og udbudsretlige problemer og retlige argumenter ud fra konkrete problemstillinger.
- Placere konkrete problemstillinger i en byggeretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse byggeretlige problemstillinger, argumentere for forskellige begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Hans Henrik Vagner, Entrepriseret (4. udgave v/Torsten Iversen): kapitel 3, 4 (undtagen afsnit 3-5), 5-8, 12 (undtagen afsnit 3,1,3, 3.2.3, 4 og 5), 13 samt 14.
Michael Gjedde-Nielsen/Hans Lykke Hansen, ABR 89, 3. udgave: kapitel 1,2, 3 (undtagen afsnit 3.2, 3.3 og 3.4), 6, 8 samt 9.
Ole Hansen, Entrepriseretlige mellemformer:  kapitel 2, 4, 8-10 samt 12.

Kapitel 1 i ABR + 2 og 4 i Entrepriseretlige mellemformer bedes læst til første undervisning.

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår:

11. - 15. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår:

13.-17 juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet