JJUA55013U Specialiseret erstatningsret (cand.jur. kursusfag og cand.jur. sommerkursus) - OBS: Sommerkurset er nedlagt i sommer 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Specialised Law of Torts

Kursusindhold

Erstatningsretten er en basal formueretlig disciplin, som er i stadig udvikling. Dette afspejles i de talrige særregler, der gennem de senere år er indført på erstatningsrettens område, og i det stigende antal sager, der giver anledning til komplekse, erstatningsretlige problemstillinger, ofte i grænseområdet mellem kontraktsretten og deliktsretten. Ikke mindst spørgsmålet om ansvar for forvoldelse af almindelig formueskade er i nyere tid blevet praktisk relevant. Kurset fokuserer blandt andet på denne type skade og inddrager såvel spørgsmål om ansvarsgrundlag som tabsopgørelse. Kurset fungerer således som en overbygning til faget erstatningsret på grunduddannelsen, der primært vedrører ansvaret for personskade og tingsskade. Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere aktuelle erstatningsretlige problemstillinger i lyset af nyere erstatningsretlig teori.

Den indledende del af kurset omhandler udviklingstendenser inden for erstatningsretten i nyere tid. Forsikringsrettens betydning for erstatningsretten inddrages og forholdet mellem erstatningsansvar i og uden for kontrakt belyses. Den anden og største del af kurset rummer den praktiske del. Denne er opdelt i tre moduler, der dækker tre forskellige ansvarsområder, som er blevet særlig aktuelle i nyere tid. Første modul drejer sig om professionsansvar, herunder blandt andet rådgiveransvar. I andet modul behandles produktansvar, herunder såvel den EU-retlige regulering som de i retspraksis skabte regler. I tredje modul behandles endelig visse aspekter af offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Målbeskrivelser

- Redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt.
- Identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, 2002, 100 sider.
 • Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder,2. udgave 2010: 200 sider.
 • Materialesamling, 150 sider.

 

Pensum omfatter cirka 450 sider.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Forår: 30. maj - 3. juni 2016 (vejl. periode)

Sommer: 15. - 19. august 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Efterår og forår: se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet

Sommer: 22. - 26. august 2016 (vejl. periode)