JJUA55012U Videregående Immaterialret - industrielle rettigheder (OBS! - Faget er nedlagt i E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Advanced IP Law - Industrial Property Rights (NOTE - This course has been cancelled in E15)

Kursusindhold

Kurset er et specialiseringskursus, som bygger videre på den viden, som er opnået på kurset i immaterialret.
Hensigten med kurset er at udbygge deltagernes kendskab til den praktiske del af immaterialretten for så vidt angår de industrielle rettigheder. Der vil blive anlagt en tværgående problemorienteret metode snarere end den rettighedsorienterede metode. Der inddrages også i et vist omfang andre regler end de immaterialretlige, især konkurrenceretlige og markedsføringsretlige.
Der lægges endvidere vægt på immaterialrettens internationale karakter.

 Kurset består af et fem moduler. Den konkrete vægtning af disse og af de emner, som vil blive gennemgået afgøres efter relevans og aktualitet og kan aflæses i den relevante materialesamling.

1. modul.
Immaterialrettens begrundelse og internationale dimension:
Der indledes med en drøftelse af en række almene forhold af betydning for nutidens immaterialret, herunder (rets)økonomisk teori. Derudover inddrages udvalgte emner fra den internationale konventionsret, herunder de principper - såsom principperne om national behandling og reciprocitet - der ligger til grund for beskyttelse af udenlandske frembringelser.

2. modul.
Beskyttelsens genstand:
Der fokuseres på følgende emner:
- produktbeskyttelse,
- teknisk beskyttelse,
- beskyttelse af databaser,
- konceptbeskyttelse og
- kendetegnsbeskyttelse.

3. modul.
Den industrielle eneret.
Her drøftes bl.a. følgende problemkredse:
- fortolkning af patentkrav,
- den varemærkeretlige forvekslingslære og
- beskyttelsen af velkendte varemærker.

4. modul.
Håndhævelse og tvistløsning.
Her diskuteres spørgsmål vedrørende proces og retsværn. Efter en indledende drøftelse af international privatret og immaterialret behandles domstolssystemerne, UDRP-systemet (domænenavne) og håndhævelse af immaterialrettigheder.

5. modul.
Immaterialretsaftaler.
Det sidste modul angår handel med immaterialrettigheder og vedrører navnlig licensaftaler.

Målbeskrivelser

- Redegøre for indholdet af de enkelte immaterialretlige discipliner og deres forhold til hinanden på et højere fagligt niveau end det, der kendetegner faget immaterialret
- Redegøre for en række retlige detailspørgsmål inden for de enkelte immaterialretsdiscipliner og forklare og reflektere over de retlige løsninger
- Forklare en række af de bagvedliggende faktorer, der bevirker, at de behandlede regelsæt er udformet som de er, og diskutere, hvilke samfundsmæssige fordele og ulemper der knytter sig til formuleringen af de forskellige retsregler
- Identificere relevante immaterialretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt - Analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe et fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Materialesamling bestående af danske og udenlandske artikler, boguddrag, domme o.lign. (ca. 450 sider).

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man har bestået ét af kursusfagene: Immaterialret eller Intellectual Property Law in an International and EU Context/EU international property law and policy in a international Context eller har tilsvarende forudsætninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet