JJUA55010U Selskabsret - personselskaber - OBS: Faget er nedlagt i forårssemesteret 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Company Law - Unlimited Companies - NOTE: Cancelled in the spring semester 2016

Kursusindhold

En stor del af dansk erhvervsliv udøves ikke gennem kapitalselskaber, dvs aktie- og anpartsselskaber, men som personselskaber, dvs interessentskaber og kommanditselskaber eller som fondsejede selskaber. Ligeledes sker samarbejde mellem kapitalselskaber i mange tilfælde som et personselskab. Reglerne om personselskaber er væsentligt forskellige, og i betydelig grad ikke reguleret ved lov. Formålet med kurset er således at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at erkende og løse de centrale selskabsretlige problemer, der knytter sig til personselskaberne, dvs interessentskaber, partrederier, kommanditselskaber, partnerselskaber samt en indføring i joint-ventures og stille selskaber og europæiske økonomiske firmagrupper.

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.

Kurset vil bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende personselskabsretlige emner:

 • Valg af selskabsform.
 • Forskellen mellem person- og kapitalselskaber.
 • Grundtræk af selskabsrettens historie og udvikling.
 • Lov om erhvervsdrivende selskaber.
 • Hæftelse for selskabskrav - den juridiske person.
 • Stiftelse af personselskaber.
 • Kapitaltilvejebringelsen.
 • Ugyldighed af tegning af personselskabsandele.
 • Den daglige ledelse.
 • Tilsynet med den daglige ledelse, bestyrelse.
 • Den øverste ledelse - Generalforsamling, årsmøde etc.
 • Passive selskabsdeltageres forhold.
 • Årsrapport og revision.
 • Fordeling af over- eller underskud.
 • Overdragelse af andele i personselskaber.
 • Erstatningsansvar.
 • Likvidation og konkurs.
 • Fusion, omdannelse og spaltning.
Målbeskrivelser

- Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger personselskabsretten
- Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse personselskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner
- Forklare bestemmelserne i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og i årsregnskabsloven
- Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme
- Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemstillinger gennem anvendelsen af de relevante kilder
- Analysere og forholde sig til, hvorvidt de gældende regler er hensigtsmæssige eller om andre løsningsmodeller vil være at foretrække
- Redegøre for de væsentligste udviklingstendenser og nye initiativer inden for kapitalselskabsretten
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

*Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret bd. 3: Interessentskaber (2011 - 2. udgave).
*Materiale udleveret i forbindelse med undervisningen.

Pensum omfatter cirka 800 sider.

Kursusfaget kan tages sammen med Selskabsret - Kapitalselskaber, eller som et enkeltstående kursusfag. Faget supplerer Selskabsret - Kapitalselskaber. Kapitalselskabsretlige principper kan således indgå i faget, i det omfang de er udtryk for almindeligt gældende selskabsret.
Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Stillet individuel opgave, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 7. juni 2016

Reeksamen

Vejledende eksamensperiode: 1.-15. august 2016