JJUA55009U Socialret - børn og unges sociale rettigheder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Children's and Young People's Social Rights and Welfare Rights

Kursusindhold

Kursets sigte er at give de studerende en forståelse af de principper og retsregler, der regulerer børns og unges rettigheder til en tryg og forsvarlig opvækst set såvel i forhold til forældrenes som det offentliges forpligtelser. På den ene side er det et hovedprincip i vores retsorden, at forældre er de bedst egnede til at opdrage og tage vare på deres børn. På den anden side er det de sociale myndigheders pligt at gribe ind over for uforsvarlige forhold i barnets og den unges hjem. Børn tilbringer i stigende grad deres tid uden for hjemmet. Det rejser tillige nye krav til det offentliges forpligtelser til at beskytte børn i skole og fritid mod f.eks. mobning og misbrug.
Spørgsmål om tvangsindgreb over for barnet er omfattet af grundlovens regler om beskyttelse af den personlige frihed. Barnets selvstændige rettigheder er bl.a. reguleret i FNs Børnekonventionen og særligt for pigers vedkommende FNs Kvindekonvention. Indgreb overfor børn og unge er omfattet af EMK bl.a. art. 8 om beskyttelse af retten til privatliv og familieliv. Indgrebenes meget alvorlige karakter betyder, at det offentlige skal betale for advokatbistand i tvangsfjernelsessager. Kursets problemstillinger er derfor et arbejdsområde af betydning for advokater. Der stilles krav til advokaters viden om regelgrundlaget for de tvangsmæssige indgreb samt om andre socialretlige foranstaltninger for børn med sociale vanskeligheder. Hertil kommer krav om et overblik over de tilgrænsende socialretlige foranstaltninger, der særlig tager sigte på børn.
Kursets perspektiv er børneretligt med vægtlægning på beskyttelse af det enkelte barns og den unges rettigheder.

Reglerne vedrørende tvangsfjernelse af børn og de særlige foranstaltninger vedrørende udsatte og vanskeligt stillede børn og unge må forstås som en del af den almindelige socialret. Kurset omfatter derfor en indføring i den sociale myndighedsstruktur, almindelige socialretlige principper m.v. samt de socialretlige sagsbehandlingsregler m.v. i lretssikkerhedslov og servicelov. På kurset gennemgås følgende problemstillinger:

 • FN’s børnekonvention som ramme om barnets individuelle rettigheder
 • Diskriminationsforbud, herunder pga alder, køn, handicap, etnisk baggrund m.v.
 • Afgrænsning af børns rettigheder i forhold til forældremyndighedsreglerne
 • Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt
 • Myndigheders og privates indberetningspligt vedrørende børn
 • Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet
 • Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder reglerne for advokatbistand
 • Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen.
 • Barnets ret til samvær med forældre/anden familie/vennekreds under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og brevkontrol.
 • Hjemgivelse.
 • Unge lovovertrædere.
 • Børns ret til udvikling og uddannelse.
  I gennemgangen inddrages Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, særligt set i lyset af FN’s børnekonvention. Retspraksis fra Ankestyrelsen, danske domstole, EF-domstolen samt EMD er et centralt led i undervisningen.
 • Kirsten Ketscher: Socialret, 4. udgave, Karnov Group, 2014

 • Kirsten Ketscher (red): Tekstsamling

 • Kirsten Ketscher (red): Afgørelsessamling (lægges på hjemmesiden).

 • Kirsten Ketscher (red): Regelsamling (lægges på hjemmesiden)

 • Kirsten Ketscher (red): Tekstsamling 2 (lægges på hjemmesiden)


Pensum omfatter i alt ca. 500 sider.

Kurset forudsætter de studerendes aktive deltagelse i undervisningen.
Brug af fagets hjemmeside indgår som en integreret del af kurset. Hjemmesiden tilsigter at erstatte materialeuddeling, hvor dette er muligt f.eks. undervisningsplan, materialesamlinger, supplerende praksis m.v., herudover vil hjemmesiden indeholde kommunikationsmuligheder mellem lærer og studerende. Endvidere indlægges en række links til andre for kurset relevante netadresser.Undervisningen er i vidt omfang case baseret med udgangspunkt i et stort antal domme afgørelser mv.

Fagets hjemmeside: http:/​/​sis.ku.dk/​kurser/​viskursus.aspx?knr=113176&sprog=1&forrige=54792
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekteksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 14. januar 2016

Reeksamen

Eksamensdato: 24. februar 2016