JJUA55006U Kommunalret - Kommunernes styrelse, det statslige tilsyn og kommunalfuldmagten

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Local Government Law – Structure, functions & legal control of local authorities

Kursusindhold

Kommunalret er reglerne om kommunernes og regionernes styrelse, de kommunale (og til dels de regionale) opgaver samt tilsynet med kommunerne. Inden for styrelsesretten behandles særligt reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter.

Under emnet kommunalfuldmagten gennemgås de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes adgang til at udføre opgaver, og forskellige retskildeopfattelser i kommunalretten præsenteres. Endvidere behandles kommunernes adgang til at udlicitere opgavevaretagelsen samt til at deltage i løsning af opgaver i privatretligt organiserede selskaber. Reguleringen af regionernes opgavevaretagelse vil ligeledes blive berørt.

Afslutningsvist indeholder kommunalretten reglerne om tilsynet med kommunerne, herunder hvilke sanktioner tilsynet kan anvende og betingelserne herfor.

Målbeskrivelser

Redegøre for reglerne om valgret og valgbarhed til kommuner og regioner.
Redegøre for de forskellige styreformer for kommuner og regioner, herunder særligt udvalgsstyret. • Beskrive, hvilke hensyn de styrelsesretlige regler tilsigter at sikre.
Redegøre for de rettigheder og pligter, som påhviler borgmesteren og kommunalbestyrelsens medlemmer, og vurdere reglernes indbyrdes betydning i forhold til at sikre en hensigtsmæssig styring af kommuner og regioner.
Placere en given opgavevaretagelse i en kommunalretlig sammenhæng, analysere rækkevidden af kommunalfuldmagten og argumentere for, om opgaven lovligt kan udføres af en kommune eller region, samt kritisk vurdere retstilstanden.
Analysere kommuners og regioners adgang til at delegere opgaver – dels til andre myndigheder, dels til private, herunder selskaber med kommunal/regional deltagelse.
Redegøre for det kommunale tilsynets funktion og sanktionsanvendelse
• Samlet set præsentere en problemstilling og dens løsning systematisk, dels i en styrelsesretlig sammenhæng, og dels i forhold til de lovlige kommunale opgaver, samt give en analyse af kommunaltilsynets indgrebsmuligheder.

Undervisningsmateriale

 • Carsten Henrichsen: Dansk kommunalret – grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning, Ex Tuto Publishing 2015, kap. 1-9, ca. 190 sider.
 • Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten mv., 3. udg., Djøf 2015, kap. 2-7, 11-14 og 16-25, i alt ca. 335 sider.
 • Bent Christensen: Myndighedsopgaver og udlicitering, Responsum til Udliciteringsrådet 1997, ca. 20 sider (Absalon).

 

Pensum omfatter cirka  545 sider.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet