JJUA55004U Personskadeerstatning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Personal Injury Claims

Kursusindhold

Reglerne om personskadeerstatning er et retsområde med stor samfundsmæssig betydning og er samtidig et felt, hvor udviklingen er gået i retning af et stadig tættere samspil mellem privatretlige og offentligretlige regler. Fagets formål er at belyse den teoretiske baggrund for samt indholdet af reglerne om personskadeerstatning, herunder hvilke hensyn man fra lovgivers side har ønsket at varetage med reglerne i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Målet er, at de studerende efter at have fulgt undervisningsforløbet, har opnået forståelse for samspillet mellem privatretlige og offentligretlige regler på dette område og er i stand til at forholde sig til og løse de ofte komplicerede, erstatningsretlige problemstillinger, som sager om personskadeerstatning giver anledning til.

Indledningsvis vil der som ramme for kurset kort blive fokuseret på de ansvarsgrundlag, der kan påberåbes som grundlag for et krav om personskadeerstatning. Herefter vil det centrale spørgsmål om årsagssammenhæng og bevis herfor blive adresseret, herunder de retlige problemer forbundet med anvendelsen af sagkyndig bistand fra offentlige og halvoffentlige instanser som for eksempel Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Den resterende del af kurset vil angå opgørelsen af selve kravet efter reglerne i EAL og ASL og det tætte samspil mellem de privatretlige og offentligretlige regler i denne sammenhæng. I den forbindelse inddrages også tredjemands mulighed for at rette krav mod en ansvarlig skadevolder.

Faget vil i vidt omfang være case-baseret med udgangspunkt i den omfattende retspraksis, der er på området.

Målbeskrivelser

Det overordnede mål med faget, at de studerende efter at have fulgt kursusforløbet skal kunne beskrive de regelsæt, der regulerer personskadeerstatningsretten samt identificere, hvilke problemstillinger en given sag rejser og argumentere for, hvordan disse problemer kan løses. Den studerende skal kunne formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde. Den studerende skal kunne:
- redegøre for de forskellige ansvarsgrundlag der kan begrunde et krav om personskadeerstatning
- redegøre for beviskravene til årsagssammenhæng i personskadeerstatningssager herunder forskellen i bevisbyrde mellem private skadesager og arbejdsskadesager
- redegøre for betydningen af udtalelser fra offentlige myndigheder f.eks. Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet
- redegøre for principperne for opgørelse af personskadekrav herunder samspillet mellem de erstatningsretlige og offentligretlige regler
- redegøre for i hvilket omfang 3. mand – f.eks. kommuner eller forsikringsselskaber – kan rejse krav mod en ansvarlig skadevolder
- identificere hvilke problemstillinger en given sag giver anledning til
- argumentere for, hvordan problemerne skal løses
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Materialesamling bestående af artikler samt uddrag af monografier og lovkommentarer


Samlet pensum ca. 450 sider

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 18. - 22. januar 2016 (vejl. periode)

 

Forår: 30. maj - 3. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet