JJUA55003U Persondataret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Data Protection Law

Kursusindhold

Både i den offentlige og i den private sektor har personoplysninger stor interesse. Det gælder såvel nationalt som internationalt. I hvilken udstrækning offentlige myndigheder kan opbevare og bruge oplysninger om borgerne har stor betydning for forvaltningens virksomhed, herunder i den moderne digitale forvaltning. I den private sektor er personoplysninger en væsentlig ressource for virksomhederne, og eksempelvis har adgang til viden om kunders indkøbsvaner stor betydning for erhvervsvirksomheders indtjeningsevne.
Spørgsmålet om, hvornår personoplysninger kan registreres, anvendes og videregives giver anledning til mange interessekonflikter. Forretningsmanden og elskerinden er ikke glade for at blive optaget på video, selvom formålet med video-overvågningen blot er at hindre graffiti på offentlige bygninger. Det nybagte forældrepar bryder sig ikke om at blive oversvømmet med reklamer fordi deres adresse blev registreret og videresolgt da de købte en barnevogn på Internettet.
Den teknologiske udvikling har medført at problemer af denne karakter har fået stadig stigende betydning. Persondataretten vedrører meget jordnære spørgsmål som f.eks. om arbejdsgivere må registrere deres ansattes brug af e-post og, og mere overordnede spørgsmål som f.eks. om det er ønskeligt, at al brug af e-post bliver registreret som et middel i kampen mod terror. Et særligt spørgsmål er, hvorledes man skal forholde sig til de oplysninger, der formidles i sociale netværk såsom Facebook.
Den retlige regulering tager overordnet udgangspunkt i den menneskeretlige beskyttelse af privatlivets fred, og er specifikt reguleret i EU's databeskyttelsesdirektiv. Det er implementeringen af dette direktiv i dansk ret, der er i centrum på kurset.
Denne lovgivning er baseret på en afvejning af de modsatrettede interesser, bl.a. med bestemmelser om hvornår oplysninger må indsamles, hvornår de må registreres, hvornår de må videregives, hvornår de må samkøres, hvorledes de skal sikres, og hvilke rettigheder borgerne har.
Lovgivningen er karakteriseret ved at være forholdsvis åbent formuleret og der opstår derfor løbende spørgsmål om hvorledes man bedst beskytter privatlivets fred og personlig integritet.

Kurset er tilrettelagt ved oplæg fra kursuslæreren samt oplæg fra deltagerne med udgangspunkt i de af disse valgte synopsisemner.
Kurset vil bl.a. omfatte følgende emner:

 • De grundlæggende hensyn og interesser forbundet med beskyttelse af personoplysninger.
 • Persondatabeskyttelse i den private sektor, herunder forholdet til markedsføring.
 • Persondatabeskyttelse i den offentlige sektor, herunder forholdet til forvaltningslovgivningen.
 • Internationale persondataoverførsler
 • Overvågning. TV-overvågning.
 • Persondata og terror.
Målbeskrivelser

- Redegøre for de grundlæggende regler om beskyttelse af personoplysninger i dansk ret og deres sammenhæng med den EU-retlige regulering
- Forklare hvilke grundhensyn, der er afvejet og lagt til grund i de forskellige regler
- Redegøre for databeskyttelsesrettens grundbegreber og forklare hvorledes de finder anvendelse i regler og afgørelser
- Redegøre for forskellige måder at forstå behovet for beskyttelse af informationelt privatliv
- Identificere den persondataretlige problemstilling i konkrete sagsforløb
- Analysere på denne baggrund de regler, der finder anvendelse i disse sagsforløb
- Argumentere med anvendelse af hensyn og modhensyn for hvorledes den databeskyttelsesretlige regulering bør udformes i forhold til forskellige dele af samfundslivet
- Kritisk reflektere i henseende til i hvilken udstrækning den persondataretlige regulering er hensigtsmæssig i nutidens samfund
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Peter Blume: "Databeskyttelsesret" (4. udg. København, udkommer januar 2013).

Pensum omfatter cirka 450 sider.

Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet