JJUA55002U Bankret og Investering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Banking Law and Investment

Kursusindhold

Igennem de senere år er reguleringen af pengeinstitutter kommet på dagsordenen, ikke mindst som følge af finanskrisen. Den samfundsmæssige betydning af bankernes virksomhed er åbenbar, og finansielle ydelser er afgørende både i kommerciel henseende og for mange privatpersoner. Aktørerne er således talrige og de bagvedliggende hensyn for de enkelte elementer af reguleringen ligeså. Bankretten berører således formueretten, herunder erhvervsretten og aftaleretten, forbrugerretten samt den offentlige ret, og bliver i stadig højere grad påvirket af EU-retlig regulering. Emnerne spænder vidt og omfatter både klassiske juridiske discipliner og nyere emner. Nogle af reglerne har fået langt større anvendelse og aktualitet, fx reglerne om kapitalkrav og rådgiveransvar.
Kurset vil være relevant for personer, der skal ansættes i den finansielle sektor, herunder banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber, investeringsforeninger, samt advokater der skal beskæftige sig med det finansielle område, hvilket flere og flere gør.
Kurset omhandler pengeinstitutternes finansielle aktiviteter, hvor de formidler ydelser til kunder, herunder indlån og udlån, realkreditlån, værdipapirhandel, investering og pension, finansiel rådgivning samt pension og forsikring. Hertil kommer institutionelle forhold for pengeinstitutterne i forhold til de offentlige myndigheder, såsom organisation, ledelse, kapitalkrav og tilsyn.

Emner:
1. Aktører og interessenter, herunder samfundsinteresser
2. Oversigt over regulering - globalt, EU og dansk ret
3. Virksomhedsområde, herunder tilladelser
4. Kapitalforhold, solvens og stresstest
5. Bankpakkerne
6. Offentligt tilsyn, særligt Finanstilsynet
7. Ledelse af finansielle virksomheder
8. Aftaleretlige forhold, indlån og udlån, herunder ansvarlig kreditgivning
9. Realkredit
10. Investeringsforeninger
11. Pension og begunstigelse
12. God skik og rådgiveransvar, herunder Pengeinstitutankenævnets praksis
13. Retlige og etiske overvejelser for aktører og interessenter

Målbeskrivelser

På baggrund af kurset skal studenterne have opbygget et grundlæggende kendskab til de regelsæt og hensyn der er relevante for den juridiske behandling af bankforhold og investeringsforhold. Studenterne skal således have opnået specialviden på bankområdet og investeringsområdet og være i stand til at sætte det ind i en samfundsmæssig ramme, herunder forholde sig analytisk til de relevante regelsæt samt de berørte aktører og interessenter.

På baggrund af kurset skal studenterne således:
• Opnå kendskab til reglerne om banker, både på nationalt og EU plan
• Vise forståelse for karakteren af de forskellige regelsæt
Identificere de bagvedliggende hensyn for reglerne
Analysere de forskellige aktørers interesser og handlemuligheder
Forklare og kommunikere disse regler og hensyn klart

Der vil blive udarbejdet en materialesamling til faget, som foreligger før kursets start.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vejl. eksamensperiode efterår: 14. - 18. december 2015
 
Vejl. eksamensperiode forår: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)
 

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet